Informační a osvětové materiály k BOZP ve vybraných jazycích

Materiály jsou přístupné v češtině a ukrajinštině.

Informační a osvětové materiály k BOZP v češtině

Pracovní úraz. Co teď?

Osobní ochranné pracovní prostředky

Praktické provádění školení BOZP

Základní povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP

Prevence úrazů při pracích ve výškách

Vertikální komunikace – správná praxe při práci na žebříku

Bourací práce – předcházení pracovním úrazům a mimořádným událostem

Zemní práce – předcházení pracovním úrazům a mimořádným událostem

Základní povinnosti zhotovitele při práci na staveništích vyplývající ze zákoníku práce a dalších právních předpisů

Chemické látky a chemické směsi – Základní obecné informace o bezpečném zacházení s chemickými látkami a chemickými směsmi

Chemické látky a chemické směsi – povinnosti zaměstnavatele

Co dělat při vzniku mimořádné události?

Bezpečnost práce v zemědělství

Bezpečnost práce v lesnictví

vlajka Ukrajina Інформаційні та навчальні матеріали з безпеки та охорони праці українська мова

Pracovní úraz. Co teď? / Робоча травма. Що тепер?

Osobní ochranné pracovní prostředky / Oсобисті захисні робочі засоби

Praktické provádění školení BOZP / Практичне проводення вступного та періодичного інструктажу

Základní povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP / Основні обов,язки роботодавця при виході працівника на роботу

Prevence úrazů při pracích ve výškách / Запобігання травмам під час висотних робіт

Vertikální komunikace – správná praxe při práci na žebříku / Вертикальні сполучення – правильна прак

Bourací práce – předcházení pracovním úrazům a mimořádným událostem / Демонтажні роботи – Запобігання нещасним випадкам на виробництві та надзвичайним ситуаціям

Zemní práce – předcházení pracovním úrazům a mimořádným událostem / Земляні роботи – попередження нещасних випадків на виробництві і надзвичайних ситуацій

Chemické látky a chemické směsi – Základní obecné informace o bezpečném zacházení s chemickými látkami a chemickými směsmi / Хімічні речовини та хімічні суміші – Основна загальна інформація про безпечне поводження з хімічними речовинами та хімічними сумішами

Chemické látky a směsi – povinnosti zaměstnavatele / Хімічні речовини та суміші

Co dělat při vzniku mimořádné události? / Що робити у надзвичайній ситуації

Bezpečnost práce v zemědělství / Безпека праці в сільському господарстві

Bezpečnost práce v lesnictví / Безпека праці в лісовому господарстві