Koncepce enviromentální bezpečnosti České republiky

Dne 16. 9. 2020 proběhlo online závěrečné jednání pracovní skupiny vedené odborem bezpečnosti a krizového řízení Ministerstva životního prostředí ČR, zahrnující kromě MŽP také Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., Mendelovu univerzitu v Brně a společnost Akademie, o.p.s. Úkolem této skupiny bylo připravit aktualizaci „Koncepce environmentální bezpečnosti 2021-2030 s výhledem do roku 2050“, jakožto strategického dokumentu s významnou společenskou relevancí. Úlohou VÚBP bylo především vytvoření podkladů pro části Koncepce zabývající se antropogenními riziky včetně závažných havárií a potenciálních teroristických činů s dopady na životní prostředí, přispívali jsme však i k ostatním částem. Zástupci MŽP konstatovali, že před týdnem byl vytvořený dokument projednán a odsouhlasen Výborem pro civilní a nouzové plánování a bude předán ke schválení Bezpečnostní radě státu.

Tisková zpráva