Nová publikace MECHANIZMY PRÁVNÍ OBRANY ZAMĚSTNANCE V PŘÍPADĚ MOBBINGU, BOSSINGU A STAFFINGU

V současné době dochází k čím dál četnějším výskytům šikany na pracovišti, a to v různých podobách, ať už se jedná o mobbing, bossing či staffing. Cílem a současně ambicí této publikace je seznámit čtenáře s  komplexními informacemi ohledně postupů účinné ochrany a zároveň obrany proti šikaně na pracovišti. Publikace obsahuje stručnou a přehlednou analýzu právních předpisů vztahující se k zákazu diskriminace  na pracovišti a zhodnocení, zda současné „nastavení“ právní úpravy je dostačující k eliminaci šikany na pracovišti a umožňuje případně proti šikaně efektivně se bránit.

Autoři se pokusili vytvořit schéma zobrazující, jaké nástroje v praktické rovině může zaměstnanec použít k obraně proti šikanóznímu jednání na pracovišti, jaké důkazy mohou být použity a jakou váhu jednotlivé  důkazy mají. Toto schéma bylo zobrazeno v určité posloupnosti a hierarchii prostředků, které by měl zaměstnanec použít, přičemž využití některého z typů občanskoprávních žalob, které lze použít v případě  diskriminačního jednání na pracovišti, by mělo být až poslední možností po vyčerpání všech předcházejících prostředků.

Stejně tak jsou součástí této publikace doporučení pro zaměstnance, jak by měli reagovat, popřípadě jaké podklady a důkazní materiál si ponechávat, pokud se začnou domnívat či pociťovat, byť jen v nepatrných  náznacích, že mohou být vystaveni začínající šikaně na pracovišti. Právě shromáždění co možná největšího počtu relevantních důkazu je klíčové pro prokázání šikany na pracovišti a nezbytným krokem pro unesení  důkazního břemene v případě soudního řízení. Kromě informací o důkazních prostředcích naleznete na těchto stránkách přehled judikatury a rozhodovací praxe v případech mobbingu, bossingu a staffingu.

Hlavní devizou této publikace jsou ale vzory podání, které může zaměstnanec využít v případě šikany a diskriminačního jednání na pracovišti. Tyto vzory byly připraveny právními experty a jsou opatřeny také komentáři k jednotlivým částem návrhů.

PDF icon Mechanizmy právní obrany zaměstnance v případě mobbingu, bossingu a staffingu

©2022 Tento výsledek byl finančně podpořen z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2018–2022 a je součástí výzkumného úkolu 03-S4-2021-VÚBP Mechanizmy potlačující mobbing, bossing a staffing – patologické pracovní vztahy ohrožující zdraví zaměstnanců, řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., ve spolupráci s Ústavem státu a práva AV ČR, v. v. i., v letech 2021–2022.

 

Další publikace zdarma ke stažení