Mediální kampaň OiRA 2021

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí zahájil mediální propagaci 12 nástrojů na podporu hodnocení rizik pro mikropodniky a malé podniky v českém jazyce. Jednotlivé nástroje budou blíže představeny zaměstnavatelům v průběhu roku 2021 prostřednictvím médií.

Motto mediální kampaně zní: ŘÁDNÉ HODNOCENÍ RIZIK JE KLÍČEM K OCHRANĚ ZDRAVÍ NA PRACOVIŠTI.

 

 

 

 

 

Zákonné povinnosti zaměstnavatele v oblasti hodnocení rizik

  • Zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje.
  • Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění.
  • Není-li možné rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich působení tak, aby bylo minimalizováno ohrožení
    bezpečnosti a zdraví zaměstnanců.
  • O vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních je zaměstnavatel povinen vést dokumentaci.

Pro hodnocení rizik je možné využít nástroj OiRA, který byl primárně vytvořen na podporu hodnocení rizik pro mikropodniky a malé podniky.

Aplikace je vytvořena a provozována Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA).

Kampaň zahajujeme propagací nástroje COVID-19.

Tisková zpráva