Měření emisí nanočástic ve venkovním prostředí

Kouř z komína je jev, se kterým se během svého života setkáváme poměrně pravidelně. Kouř tvoří složky plynné, kapalné a pevné, které vznikají oxidací paliva. Chemické složení kouře závisí nejen na použitém palivu, ale na řadě dalších parametrů (skladbě a údržbě topného systému, komína, obsluze, použité technologii, vnějších vlivech). Chemické složení kouře se tedy v čase z jednoho zdroje mění a nelze jej jednoduše charakterizovat. Kromě nespotřebovaného vzduchu se při spalování dřeva uvolňuje do atmosféry např. CO2, metan, těkavé organické sloučeniny, stopové prvky a ultra jemné částice včetně nanočástic, které mají díky své velikosti a reaktivitě významný vliv na lidské zdraví.

Doc. Karel Klouda s týmem z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i., provedl měření koncentrace nanočástic v kouři ze spalovaného dřeva s cílem najít a popsat zdroje zvýšené koncentrace nanočástic v zimním období, kdy se nejvíc využívají lokální zdroje spalující dřevo pro vytápění domů.

Výsledky měření pro daný typ technologie spalování s konkrétním druhem paliva budou prezentovány na mezinárodní konferenci NOSE 2022 a v časopise Chemical Engineering Transactions.