Nanobezpečnost

Činnosti odborného pracoviště pro nanobezpečnost:

  • Výzkumná a odborná činnost se zaměřením na ochranu zdraví před působením nanomateriálů/nanočástic na pracovišti.
  • Měření koncentrací nanočástic na pracovištích, analýza výsledku měření a návrhy opatření k omezení expozice pracovníků.
  • Spolupráce a sdílení poznatků s dalšími expertními pracovišti v ČR a v zahraničí.
  • Sleduje fyzikálně-chemické chování netkaných textilií, jako součásti osobních ochranných prostředků (např. respirátory).
  • Analyzuje uvolňování nano a mikroplastů do životního prostředí, a to i z pohledu toxicity.

Kontakt:

doc. Ing. et Ing. Karel Klouda, CSc. Ph.D., MBA
Tel.: 221 015 869
e-mail: klouda@vubp.cz