Národní soutěž PROFESIONÁL – KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI

Náklady na pracovní úrazy a nemoci z povolání jsou značné. Evropskou unii každoročně stojí 476 miliard EUR, což představuje 3,3 % evropského HDP. Celosvětově to je 2 680 miliard EUR, což je 3,9 % celosvětového HDP.

Nejvíce pracovních úrazů je ve stavebnictví
V roce 2020 Státní úřad inspekce práce společně s Českým báňským úřadem zaznamenaly 35 071 pracovních úrazů. Z toho bylo 108 smrtelných a 833 závažných pracovních úrazů. Stavebnictví se dlouhodobě řadí mezi odvětví s vysokým počtem pracovních úrazů. To je způsobeno především tím, že se zde vyskytují pracovní činnosti a postupy z mnoha odvětví, které jsou rovněž doprovázeny různou zkušeností a kvalitou zhotovitelů staveb. Státní úřad inspekce práce v roce 2020 uskutečnil téměř 16 tisíc kontrol a uložil více než 3 tisíce pokut v souhrnné výši téměř 275 milionů korun.

Nejčastější příčinou pracovních úrazů v roce 2020 bylo špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko, které představovalo
90 % ze všech ostatních pracovních úrazů. V porovnání s rokem 2019, ve kterém bylo zjištěno celkem 33 467 pracovních úrazů kvůli špatně nebo nedostatečně odhadnutému riziku, se jedná o nárůst o necelých 10 %.

Motivace pro jednotlivce

Černá čísla ukrajují nejenom ze společného krajíce, znamenají především bolest, slzy, zbytečně zmařené životy a rodinné tragédie. Zamezit tomu co možná nejvíce je úkolem prevence. Od roku 2012 Výzkumný ústav bezpečnosti práce vyhlašuje národní soutěže pro jednotlivce pod názvem PROFESIONÁL BOZP a PROFESIONÁL – KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI. Jedná se o jedinečnou výzvu, neboť vedle jednorázových i tradičně realizovaných programů pro podniky a celé pracovní kolektivy dosud nebyl v ČR motivačně podpořen a oceňován přístup jednotlivců. Odborníci na bezpečnost práce si jsou jistí, že je třeba tuto činnost zpopularizovat a zvýšit prestiž osob, které úkoly v prevenci rizik plní.

Statut a pravidla soutěže

V roce 2022 je soutěž určena pro fyzické osoby, které jako odborně způsobilé osoby k činnostem koordinátora BOZP na staveništi zajišťují u podnikajících subjektů tuto činnost na celém území České republiky, popř. i v zahraničí. Odborně způsobilou osobou k činnostem koordinátora BOZP na staveništi se rozumí fyzická osoba podle § 14 až § 18 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, která tuto činnost vykonává v pracovněprávním vztahu nebo jako podnikající fyzická osoba.

Tři soutěžní kategorie:

  1. fyzické osoby zajišťující zákonné povinnosti koordinátora BOZP na staveništi pouze v přípravné fázi, a to při přípravě staveb, tj. od zahájení prací na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení do jejího předání objednateli (podle stavebního zákona „stavebníkovi“),
  2. fyzické osoby zajišťující zákonné povinnosti koordinátora BOZP na staveništi pouze při realizaci staveb, tj. od převzetí staveniště zhotovitelem až do převzetí dokončené stavby zadavatelem stavby,
  3. fyzické osoby zajišťující zákonné povinnosti koordinátora BOZP na staveništi jak v přípravné fázi, tak při realizaci staveb.

Informace k soutěži, propozice i soutěžní formulář jsou dostupné na adrese: https://www.vubp.cz/profesional-koordinator-bozp/

Termín uzávěrky pro odevzdání Přihlašovacího formuláře: 31. srpna 2022.

Neváhejte se přihlásit.

 

Použité zdroje: