Nová brožura PRAKTICKÉ ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŘEDKŮ

Informační brožura se zaměřuje na poskytnutí obecných informací o osobních ochranných pracovních prostředcích (dále jen OOPP) se zaměřením na základní zásady nakládání s OOPP včetně jejich typologie. Poskytuje informace a návodnou instruktáž zejména zaměstnancům a zaměstnavatelům ve zdravotnictví, neboť právě tento segment byl v nedávné minulosti masivně atakován požadavky na zajištění OOPP pro  řešení rozsáhlé celosvětové pandemie nemoci covid-19.
Pro správnou implementaci systému OOPP je nezbytné primárně analyzovat rizika a cíleně je minimalizovat či zcela eliminovat. Publikace rovněž instruuje o správném oblékání i svlékání OOPP až do fáze nakládání s použitými OOPP v režimu odpadového procesu. Prezentuje se vhodná osvětová činnost a zdůrazňuje školení v předmětné oblasti. Přínosná pro praxi se jeví evaluace nejčastějších chyb a nesprávností při používání OOPP.
Pro hlubší studium problematiky je předkládán ucelený soubor odborných textů, doktrína a literatura, která čtenářovi umožní zásadní rozšíření znalostí o OOPP. Obdobný přínos má právní rešerše. Zvláštní pozornost si zaslouží i přílohová část s prezentovanými výsledky cíleného výzkumu.

Publikace ke stažení.

©2021 Tento výsledek byl finančně podpořen z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2018–2022 a je součástí výzkumného úkolu 07-2020-VÚBP Hodnocení a řízení pracovních rizik na zdravotnických pracovištích v kontextu protiepidemiologických opatření, řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., ve spolupráci s HARTMANN – RICO a.s., v letech 2020–2021.