BEZPEČNĚ DO PRVNÍHO ZAMĚSTNÁNÍ

https://prvni-zamestnani.vubp.cz/

Cílem osvětové kampaně BEZPEČNĚ DO PRVNÍHO ZAMĚSTNÁNÍ je zvýšit informovanost a připravenost mládeže, která bude poprvé vstupovat na trh práce, a tím vytvořit základní předpoklady ke snížení pracovní úrazovosti této cílové skupiny. Aktivními formami prevence, osvětou, propagací a výchovně vzdělávacími akcemi chce kampaň zvyšovat úroveň BOZP, napomáhat ke zlepšení postojů a přístupů mládeže – budoucí pracovní síly k otázkám BOZP a zvyšování kultury bezpečnosti a efektivity práce na pracovištích všech typů.

Osvětová kampaň byla zahájena v roce 2020 pilotním ročníkem pro vybrané učňovské a studijní stavební obory.

V roce 2023 rozšířil nabídku oborů tématický okruh Zemědělství.