Možnosti intervenčních opatření u zaměstnanců vystavených náročné komunikaci s klienty ve veřejné správě se zaměřením na úřady práce

Policy Brief VÚBP 4/2023 – Možnosti intervenčních opatření u zaměstnanců vystavených náročné komunikaci s klienty ve veřejné správě se zaměřením na úřady práce

Možnosti intervenčních opatření u zaměstnanců vystavených náročné komunikaci s klienty ve veřejné správě se zaměřením na úřady práce

Psychosociální rizika při práci můžeme definovat jako soubor rizik vyplývajících z interakce zaměstnance s pracovním prostředím, charakterem a organizací práce a z nastavení mezilidských vztahů na pracovišti i mimo něj. Zaměstnanci na pracovištích Úřadů práce ČR jsou vystaveni vysokému počtu incidentů, a to formou slovního i fyzického násilí, a jsou jednoznačně vystaveni vysoké úrovni psychosociálních rizik při práci. Společný výzkumný projekt Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i., a Státního zdravotního ústavu byl zaměřený na návrh a výzkum přínosu intervenčních opatření na několika úrovních (primární, sekundární, terciární) právě v prevenci psychosociální rizik na vybraných pracovištích Úřadů práce ČR.

 Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 4/2023 Možnosti intervenčních opatření u zaměstnanců vystavených náročné komunikaci s klienty ve veřejné správě se zaměřením na úřady práce

Kateřina Bátrlová – Vladimíra Lipšová


© 2023

Tento výsledek byl finančně podpořen z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2023–2027 a je součástí výzkumného úkolu 10-S4-2021-VUBP Možnosti intervenčních opatření u zaměstnanců vystavených náročné komunikaci s klienty ve veřejné správě se zaměřením na úřady práce, řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem, v letech 2021–2023.