Prevence rizik a ergonomie

Zajišťuje a odpovídá zejména za výzkumnou a odbornou činnost při řešení úkolů vyplývajících z koncepce výzkumu a vývoje v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále nabízí komerční služby v oblasti prevence rizik, průmyslové bezpečnosti, ergonomie, pracovní psychologie atd. a podílí se na vzdělávací, výcvikové a konzultační činnosti ve zmíněných oblastech.

Pracoviště se zaměřuje na následující činnosti:

  • Analýzy a hodnocení rizik na pracovištích
  • Hodnocení pracovních podmínek a pracovního prostředí
  • Ergonomické řešení pracovišť a pracovních míst
  • Posouzení spolehlivosti a chybování lidského činitele při výkonu stanovených činností
  • Externí audity v oblasti BOZP, prevence nehod a havárií, včetně ekologických aspektů a pro účely programu Bezpečný podnik
  • Modelování dosahu zraňujících koncentrací nebezpečných chemických látek v ovzduší
  • Zpracování podnikových směrnic k zajištění BOZP a chodu systému BOZP v podniku
  • Poradenskou činnost při tvorbě návodů pro použití v oblasti zajištění bezpečnosti práce a tvorbě provozních předpisů a řádů pro výrobní provozy
  • Projekty a realizace bezpečnostního značení výrobních provozů
  • Komplexní služby v prevenci rizik, BOZP a PO

Kontakt:

RNDr. Stanislav Malý, Ph.D. DBA
tel.: +420 221 015 844
e-mail: maly@vubp.cz