Prevence rizik a ergonomie

Oddělení prevence rizik a ergonomie zajišťuje a odpovídá zejména za výzkumnou a odbornou činnost při řešení úkolů vyplývajících z koncepce výzkumu a vývoje v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále nabízí komerční služby v oblasti prevence rizik, průmyslové bezpečnosti, ergonomie, pracovní psychologie atd. a podílí se na vzdělávací, výcvikové a konzultační činnosti ve zmíněných oblastech.

Pracoviště se zaměřuje na následující činnosti:

Část 1

 • Analýzy a hodnocení rizik na pracovištích
 • Hodnocení pracovních podmínek a pracovního prostředí
 • Ergonomické řešení pracovišť a pracovních míst
 • Posouzení spolehlivosti a chybování lidského činitele při výkonu stanovených činností
 • Externí audity v oblasti BOZP, prevence nehod a havárií, včetně ekologických aspektů a pro účely programu Bezpečný podnik
 • Modelování dosahu zraňujících koncentrací nebezpečných chemických látek v ovzduší
 • Zpracování podnikových směrnic k zajištění BOZP a chodu systému BOZP v podniku
 • Poradenskou činnost při tvorbě návodů pro použití v oblasti zajištění bezpečnosti práce a tvorbě provozních předpisů a řádů pro výrobní provozy
 • Projekty a realizace bezpečnostního značení výrobních provozů
 • Komplexní služby v prevenci rizik, BOZP a PO

Kontakt:

Ing. Marek Nechvátal
tel.: 221 015 864
e-mail: nechvatal@vubp-praha.cz

Část 2

 • Hodnocení úrovně a efektivity managementu BOZP v podnicích
 • Audity kultury bezpečnosti, tvorba speciální programů pro podporu bezpečného chování na pracovištích
 • Monitoring úrovně pracovního stresu, programy pro prevenci a snižování negativních důsledků, zavedení systému řízení pracovního stresu a psychosociálních rizik
 • Psychologické poradenství a diagnostika se zaměřením na vedoucí a specializované pozice v rámci pracovišť s vyšší mírou rizika

Kontakt:

PhDr. David Michalík, Ph.D. DBA
tel.: 221 015 844
e-mail: michalik@vubp-praha.cz