Problematika nelegální práce

Problematika nelegální práce: souhrn výsledků výzkumného úkolu 08-2020-VUBP

Výzkumný ústav bezpečnosti práce v prosinci 2022 dokončil řešení výzkumného úkolu Problematika nelegální práce s důrazem na pracovněprávní aspekty a související zajištění BOZP, který si kladl za cíl analyzovat, zmapovat aktuální stav, komparaci s relevantní zahraniční praxí, zpracovat návrhy vhodných změn, úprav, co se týče pracovněprávních aspektů, BOZP, související legislativy a předpisů, dále pak doporučení pro orgány inspekce práce. Výzkumný úkol byl řešen ve spolupráci s Ústavem státu a práva AV ČR, v. v. i.

V České republice převažují v posledních letech v počtu nelegálních zaměstnanců cizinci ze třetích zemí mimo Evropskou unii nad občany ČR i občany z jiných států EU.[1]

Za nelegální práci se v České republice považuje:[2]

  • závislá práce vykonávaná fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah;
  • práce vykonávaná cizincem v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání nebo bez tohoto povolení nebo v rozporu se zaměstnaneckou kartou, kartou vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modrou kartou;
  • práce vykonávaná cizincem bez platného oprávnění k pobytu na území ČR.

Přehled dosažených hlavních výsledků, které vzešly z výzkumu:

Problematika nelegální práce: souhrn výsledků


[1] Na základě výsledků kontrol na úseku nelegálního zaměstnávání, které provádí Státní úřad inspekce práce.

[2] Podle ust. § 5 písm. e) zákona o zaměstnanosti

 

©2022 Tento výsledek byl finančně podpořen z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2018–2022 a je součástí výzkumného úkolu 08-2020-VÚBP Problematika nelegální práce s důrazem na pracovněprávní aspekty a související zajištění BOZP, řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., ve spolupráci s Ústavem státu a práva Akademie věd ČR, v. v. i., v letech 2020–2022.