První pomoc při šikaně v práci

 Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 7/2021 První pomoc při šikaně v práci Praktický manuál pro zaměstnance ohrožené některou z forem šikany v zaměstnání – mobbingem, bossingem nebo staffingem

Joža Spurný – Lenka Scheu – Jana Ranglová – Josef Havelka

Šikana v pracovním prostředí může mít různé podoby a formy. Nejčastěji se setkáme s rozdělením na tři základní druhy šikany:

  • mobbing (šikana mezi spolupracovníky),
  • bossing (šikana ze strany nadřízeného) a
  • staffing (šikana vedoucího jeho podřízenými).

Tyto jevy mají negativní vliv nejen na postiženého pracovníka, protože stres, kterému je vystaven, může vyvolat i dlouhodobé psychické i fyzické potíže, ale ovlivňují i jeho rodinu a nejbližší okolí, a v neposlední řadě také rapidně zhoršují mezilidské vztahy na pracovišti, vedou k častějším absencím, k vyšší fluktuaci pracovníků a celkově ke snížení pracovního výkonu celého kolektivu. Proto je třeba hledat cesty k prevenci, a pokud už tato situace nastane, být připraven a vědět, jaký obranný postoj zaujmout.