Publikace Nástroje pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci strážníků obecních a městských policií

Současný dynamický vývoj společnosti je spjat s celou řadou změn, které se promítají i v práci strážníků obecní a městské policie. Na tyto změny je třeba reagovat a je nezbytné je transformovat do celého systému profesní přípravy strážníků.
Během výkonu služby se strážníci poměrně často dostávají do situací, kdy jim nezbývá nic jiného, než aby za zákonem stanovených podmínek přistoupili k použití donucovacích prostředků, popřípadě i zbraně. Základním cílem při přípravě strážníků pro výkon služby je jejich schopnost volit správnou taktiku svého postupu při kontaktu s osobou dopouštějící se  protiprávního jednání a používat takové prostředky, které jsou adekvátní konkrétní situaci. Problematika efektivního používání donucovacích prostředků anebo zbraně u strážníků obecní a městské policie je tak stále velmi aktuální, a proto je zapotřebí se jí systémově zabývat a vytvořit strážníkům podmínky pro zvládnutí potřebných vědomostí, návyků a dovedností v této oblasti.
Dalším závažným problémem je stárnutí zaměstnanců obecních a městských policií, které se promítá do častých fyzických i psychických problémů. Proto je velice důležité najít cvičení pro kompenzaci každodenní zátěže, ať se jedná o sedavé zaměstnání, nebo těžkou práci v terénu.

této publikaci se snažíme dát odpovědi na postupy, které umožní nejen zlepšit fyzický stav strážníků, ale i vyřešit stresovou zátěž, kterou klade společnost na  zaměstnance obecních i městských policií.

Publikace ke stažení.

©2021 Tento výsledek byl finančně podpořen z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2018–2022 a je součástí výzkumného úkolu 06-2020-VÚBP Hodnocení a řízení pracovních rizik strážníků obecní policie v kontextu přijímaných bezpečnostních opatření, řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., v letech 2020–2021.