Projekt ISAAC

Rozvoj nového přístupu ke zjišťování příčin průmyslových havárií s účastí nebezpečných látek (ISAAC)

Výzkumný ústav bezpečnosti práce se podílel spolu s hlavním řešitelem Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava na řešení výzkumného projektu č. VI20192022119 s názvem Rozvoj nového přístupu ke zjišťování příčin průmyslových havárií s účastí nebezpečných látek (ISAAC), podpořeného programem bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra České republiky 2015−2022 (BV III/1-VS) na období řešení 2019−2022.

Řešený projekt umožnil propojení výzkumných kapacit s odbornými policejními a hasičskými vyšetřovateli z praxe. Využití poznatků zainteresovaných stran, jejich součinnost a systémová práce na řešení hlavního cíle projektu umožnily reagovat na aktuální potřebu, tedy konsolidaci zdrojů pro rozvoj postupů vyšetřování průmyslových havárií a zjišťování jejich příčin.

Přínosy a dopady projektu jsou především ve tvorbě nástrojů a inovovaných systematických postupů pro potřeby vyšetřovatelů z řad Policie ČR a dalších zainteresovaných stran (znalců, znaleckých kanceláří apod.). Lze předpokládat, že sdílením výsledků projektu by mělo dojít k významnému zefektivnění jejich práce v oboru vyšetřování a znalecké činnosti. Přílohy metodiky by měly umožnit rychlejší práci a odhalení příčin průmyslových havárií.

Na webové stránce MAPIS – Major Accident Prevention Information System v rubrice Databáze nežádoucích událostí je zveřejněn hlavní výsledek projektu ISAAC, a to Metodika pro zjišťování příčin průmyslových havárií s účastí nebezpečných látek.