Úvodní část projektu Bezpečnost práce ve sportu, řešený VÚBP, v. v. i., seznamuje s aktuálními výstupy BOZP ve fotbalu prostřednictvím podcastů

Výraz „podcasting“ se užívá ve významu „způsob šíření audioinformací“ čili zvukových informací, „způsob šíření informací zvukem“, „převod textu na zvuk“. Podcasty budou zpracovány pro celkem tři okruhy, které byly řešitelskou skupinou vybrány pro jejich adekvátnost v rámci projektu samotného, ale i díky aktuálnosti tématu v zahraničních i místních médiích.

V připravovaných podcastech se budeme věnovat vedle otázek rizika zranění při hře (realizuje sportovní lékař působící u fotbalové reprezentace) rizikům spojených s psychickou stránkou a stresem v době opatření COVID-19 (realizuje odborník na /pro podporu zdraví, zvýšení kondice a psychické odolnosti), také dopadům zvýšeného výskytu onemocnění COVID-19 u hráčů a členů realizačního týmu (realizuje právník se specializací na sociální zabezpečení a zdravotní pojištěnípracovní právo).

Seznámení s projektem
Fotbal může vést ke zlepšení kvality života, ale také může bohužel vést k řadě zranění, která vznikají jednak při zápasech a soutěžích, a také při tréninkových procesech. Kromě vlastních sportovců jsou klíčovými osobami celého systému zástupci pořadatele, trenéři, vedoucí mužstev, resp. další zástupci sportovních subjektů.

Jelikož se daná oblast vztahů a povinností s důrazem na bezpečnost práce mezi zástupci sportovních subjektů a mezi sportovci, kteří jsou v určitém zaměstnaneckém vztahu k danému sportovnímu subjektu, jeví jako nedostatečně zmapována a ošetřena, je nutné provést monitoring úrazovosti ve sportu, jejích příčin a souvislostí, a zároveň související legislativy v návaznosti na činnosti trenérů a dalších zaměstnanců nebo spolupracujících subjektů v rámci sportovních klubů.

Řešitelská skupina projektu „Bezpečnost práce ve sportu“ byla s ohledem na zadané téma obsazena zástupci profesí právník se specializací na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění a pracovní právo, sportovní lékař působící u fotbalové reprezentace, odborníkna podporu zdraví, zvýšení kondice a psychické odolnostiodborně způsobilá osoba (OZO) k zajišťování úkolů v prevenci rizik“, která je onou osobou, jež má zaměstnavateli pomáhat v řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě potřeby jsou do projektu přizváni další odborníci a zástupci zainteresovaných stran ve fotbalu (samotní hráči fotbalu, fotbaloví trenéři, fyzioterapeuti, sportovní maséři, členové realizačního fotbalového týmu, funkcionáři fotbalového klubu, fotbaloví rozhodčí a v neposlední řadě i rodiče nezletilých fotbalistů.

Cílem projektu „Bezpečnost práce ve sportu“ je zmapování relevantní právní úpravy a judikatury v ČR se zřetelem na nejčastější úrazy, zejména v podmínkách sportovních fotbalových organizací. Důraz zde bude kladen na úroveň, kdy sportovci jsou v určitém zaměstnaneckém poměru k danému sportovnímu subjektu, přičemž do celého systému vstupují dále trenéři, vedoucí, zástupci organizátorů soutěží a další zástupci sportovních subjektů, kteří jsou na straně zaměstnavatelů. A návrh odpovídajícího nastavení bezpečnosti práce v tomto systému, související doporučení pro sportovní subjekty, jsou stěžejním cílem tohoto projektu.

Zpracováním projektu byl pověřen Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. (dále jako „VÚBP“). VÚBP je podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, veřejnou výzkumnou institucí, zřizovanou Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.

Po ukončení teoretické fáze projektu „Bezpečnost práce ve sportu“ bude následovat příprava otázek pro navazující terénní výzkum a prezentace prvních výsledů ve formě tzv. podcastů.

Pro příznivce bezpečného fotbalu máme připraveny první tři podcasty

  • Právní úpravy a judikatura v ČR (ve sportu fotbal) – v podcastu uslyšíte právníky, přední speciality na sportovní právo v České republice a zástupce České asociace fotbalových hráčů.
  • Systémová preventivní opatření vedoucí k omezení úrazovosti při fotbalu – v podcastu uslyšíte zástupce fotbalových agentů profesionálních hráčů FIFA, zástupce rodičů nejmenších fotbalistů a zástupce profesionálních „bezpečáků“ se znalostí sportovního prostředí a obzvláště fotbalu.
  • Sportovní a úrazová anamnéza u fotbalisty – COVID-19 – téma číslo jedna posledních dnů a Náhlá srdeční smrt (ve sportu fotbal) – v podcastu uslyšíte Jana Suchopárka (český fotbalový obránce a reprezentant, který je od roku 2016 trenérem české reprezentace U19), zástupce sportovních lékařů – lékař české fotbalové reprezentace U19, a dnes již bývalého fotbalistu, který přímo na fotbalové hřišti upadl do kómatu.

Již brzy Vás zveme k poslechu podcastu z dílny VÚBP, v. v. i.

Podcasty VÚBP: https://www.buzzsprout.com/1514908

RSS Feed:  https://feeds.buzzsprout.com/1514908.rss

Projektové oddělení VÚBP, v. v. i.
Ing. Anna Cidlinová, Ph.D. a Ing. Petr Polák, MBA