Výtvarná soutěž pro mladé startuje

Výtvarná soutěž pro mladé startuje

8. ledna 2024 odstartovala dětská výtvarná soutěž Lidé a roboti při práci. Po třech letech mohou žáci základních škol, nižších stupňů víceletých gymnázií a děti z dětských domovů znovu prokázat své znalosti a um ve výtvarné soutěži.

Cílem soutěže je seznámit nejmladší generaci s problematikou digitalizace v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), zvýšit povědomí o výhodách a rizicích spojených s digitálními technologiemi a poučit ji o rizicích, která představují pro zdraví dětí i dospělých. Důležité je zapojit mladé lidi teoreticky i prakticky do celospolečenského úsilí předcházet významným ekonomickým škodám, které mohou v případě nevhodného zavádění digitalizace na pracovišti vzniknout.

Zadání soutěže vychází z cíle kampaně Evropské agentury pro BOZP na období 2023–2025 s názvem Bezpečná a zdravá práce v digitálním věku.

Mladí umělci budou soutěžit ve věkových kategoriích 6 až 10 let a 11 až 16 let. Své práce mohou přihlašovat do 31. března 2024.

Více informací o soutěži, včetně instruktážních materiálů pro učitele a přihlašovacího formuláře, je možné najít na webové adrese http://skoly.vubp.cz/soutez_lide-a-roboti-pri-praci.php.

 

VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

Stěžejní veřejná výzkumná instituce, která se prioritně zabývá výzkumem, ověřováním a aplikací metod a prostředků prevence rizik způsobených pracovními činnostmi a ohrožujících zdraví osob, životní prostředí anebo majetek. Pro veřejný i soukromý sektor dále realizuje odborné činnosti v rámci vzdělávání, osvěty, analýz a prognóz v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zkušebnictví a certifikace, prevence závažných havárií, rizik a ergonomie.

ZÁŠTITA SOUTĚŽE Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Ústřední orgán státní správy pro pracovněprávní vztahy, bezpečnost práce, zaměstnanost a rekvalifikaci, kolektivní vyjednávání, mzdy a jiné odměny za práci, důchodové zabezpečení, nemocenské pojištění, sociální péči, péči o pracovní podmínky žen a mladistvých, právní ochranu mateřství, péči o rodinu a děti, péči o občany, kteří potřebují zvláštní pomoc, a pro další otázky mzdové a sociální politiky.

PARTNEŘI SOUTĚŽE Evropská agentura pro BOZP

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) je informační agenturou Evropské unie.

Agentura usiluje o to, aby pracoviště v Evropě byla bezpečnější, zdravější a produktivnější – ve prospěch podniků, zaměstnanců i vlád. Ve snaze zlepšit pracovní podmínky v Evropě prosazuje kulturu prevence rizik. Připravuje, shromažďuje a poskytuje spolehlivé informace, analýzy a nástroje s cílem rozvíjet znalosti, zvyšovat povědomí a vyměňovat si informace a správnou praxi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které slouží potřebám všech zainteresovaných v dané oblasti. Národním kontaktním místem EU-OSHA v České republice je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Státní úřad inspekce práce

Správní úřad České republiky podřízený Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR. Hlavní náplní práce úřadu je kontrola dodržování povinností plynoucích z pracovněprávních předpisů. V případě zjištění nedostatků je úřad oprávněn vyžadovat jejich odstranění a ukládat pokuty. Zaměřuje se na prevenci negativních jevů (pracovní úrazy, nemoci z povolání apod.) a usiluje o co nejlepší přípravu na zdolávání následků takových dějů.

Českomoravská konfederace odborových svazů

Největší odborová centrála v ČR sdružující 32 odborových svazů. Jejím posláním je ochrana mzdových, pracovních a životních podmínek a práv zaměstnanců. Jako jeden ze sociálních partnerů se aktivně účastní tripartitních jednání s vládou a zaměstnavateli v rámci Rady hospodářské a sociální dohody ČR.

CERVA Group a.s.

Společnost zaměřující se na podporu a edukaci uživatele v používání správných osobních ochranných pracovních prostředků, které poskytují maximální bezpečí. Tím přispívá ke zvýšení ochrany toho nejdůležitějšího, co vůbec můžeme mít – lidského zdraví.

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI BOZPinfo.cz

BOZPprofi.cz

Bezpečnost a hygiena práce

 Tisková zpráva