Aktuálně řešené projekty

Název:Vývoj aplikace pro analýzu a hodnocení rizik BOZP včetně tvorby nástrojů pro jednotlivé profese
Číslo:06-S4-2021-VUBP
Nadřazený projekt:
Řešitel:Ing. Anna Cidlinová, Ph.D.
Poskytovatel:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:01/2021
Doba řešení do:12/2023
Příjemce:Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Zdroj:Institucionální podpora
Spolupříjemce:
Popis:Tento projekt bude navazovat na projekt s názvem: „Vývoj nástrojů pro posuzování pracovních rizik s využitím webové platformy OiRA pro účely malých podniků, mikropodniků a OSVČ v ČR, který byl řešen 2018 – 2020“. Důležitost problematiky BOZP je dána na celoevropské úrovni aktivitami Komise a Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA), ke kterým patří interaktivní online nástroj pro posuzování rizik (OiRA). OiRA je webová platforma, která umožňuje tvořit nástroje pro odvětvové posuzování rizik. Avšak platforma OiRA není v českém prostředí plně využitelná a nesplňuje požadavky kladené na malé podniky, mikropodniky a OSVČ v ČR, respektive není pro ně uživatelsky ani účelně plně využitelná pro současnou praxi.

Hlavním cílem výzkumného úkolu je vyvinout novou aplikaci pro analýzu a hodnocení rizik BOZP (se všemi lokálními požadavky pro české prostředí) a dále široké spektrum nástrojů pro posouzení pracovních rizik s využitím zmíněné aplikace a usnadnit malým podnikům, mikropodnikům a OSVČ působícím v prioritních ekonomických činnostech a odvětvích v ČR dodržování právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP ve vazbě na prevenci pracovních rizik.

Vyvíjená aplikace bude výhledově použita jako monitorovací nástroj pro plnění povinností BOZP a PO (s možným povinným zasíláním vyplněných nástrojů). Bude možné propojení jednotlivých nástrojů s výstupem do jednoho rozhraní pro celkové řízení rizik. Úkoly bude možné přidávat samostatně (bez vazby na nástroj i jednotlivé riziko a zajistit jejich přidělení jakékoliv osobě e-mailovou notifikací, která obsahuje popis, termín, popř. náklady). Dále bude také možné (na rozdíl od OiRA) přístup pro více uživatelů do jednoho účtu a také možnost nahrávat dokumentaci a záznamy BOZP a PO pro uživatele – databáze, kde budou k dispozici všechny dokumenty. Výhodou bude také měřitelné hodnocení – neshody budou mít hodnotu (podle míry rizika), aby bylo možné stanovit celkovou (orientační) hodnotu rizika v organizaci. Důraz bude kladen na zpětnou vazbu uživatelů a komunikaci s nimi – připomínky budou zasílány, vyhodnoceny a zpracovány – tzn. bude zde účast uživatelů na vývoji aplikace a také jim budou poskytovány informace o legislativních změnách, novinkách, akcích.

Ze strany MPSV byla dohodnuta spolupráce a podpora skupiny IRAT při Evropské agentuře, která sdílí dobrou praxi při obdobných aktivitách členských států.

 
Výsledky:
Výstup:

Vsouhrn - Souhrnná výzkumná zpráva

2021

Jsc - Polorecká M., Cidlinová A.2021. Specialist Education and Methods Used in the Working Risk Assessment in the Small Enterprises and Micro Companies in the Slovak republic and Czech republic.  INTED2021 Proceedings, pp. 10447-10454. ISBN: 978-84-09-27666-0

O - Webová stránka projektu - https://idris.vubp.cz/

2022

Jost - Súčasné problémy a výzvy v bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Európskej Únii a novovznikajúce riziká.pdf

R - Webová aplikace Identifikace a hodnocení rizik pro malé podniky https://hodnocenirizik.cz

2023

W - Aplikace IDRIS – monitorovací nástroj pro plnění povinností BOZP a PO 19. 1. 2023

Jost - Hollá K, Ďad'ová A, Hudáková M, Valla J, Cidlinová A and Osvaldová LM (2023) Causes and circumstances of accidents at work in the European Union, Slovakia and Czech Republic. Front. Public Health 11:1118330. doi: 10.3389/fpubh.2023.1118330