Aktuálně řešené projekty

Název:Analýza fungování Ergodiagnostických center (EDC), revize procesů a aktualizace metodiky standardů ergodiagnostiky
Číslo:01-S4-2024-VUBP
Nadřazený projekt:
Řešitel:Mgr. Kateřina Bátrlová
Poskytovatel:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Spoluřešitel:Státní zdravotní ústav
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:01/2024
Doba řešení do:12/2026
Příjemce:Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Zdroj:Institucionální podpora
Spolupříjemce:
Popis:Ergodiagnostika má v oblasti diagnostiky OZP klíčovou a nezastupitelnou roli. U těchto osob je nutné zmapovat vliv jejich zdravotních problémů na možnosti uplatnění na regionálním trhu práce, ale i na možnosti dalšího profesního směřování po případné změně funkčního zdravotního stavu. Spolupráce mezi jednotlivými EDC a Úřadem práce ČR je unikátní právě v kontextu projektu Pregnet a je potřebné a velmi žádoucí ji v dlouhodobém kontextu udržovat a posilovat. Finanční prostředky vynakládané na zabezpečení procesu ergodiagnostiky jsou výdajem na státní politiku zaměstnanosti. Z důvodu zachování systémového přístupu k hodnocení pracovního potenciálu OZP pro účely zaměstnanosti a pracovní rehabilitace je žádoucí udržovat aktuálnost výkonů ergodiagnostiky a jejich cenové kalkulace. S ohledem na vývoj předmětné problematiky a potřebě zachování standardizace jejího poskytování je cca po 10 letech potřebné zmapovat funkčnost celého systému a analyzovat celý proces ergodiagnostiky.
Výsledky:
Výstup: