Aktuálně řešené projekty

Název:Prevence rizik a školení BOZP prostřednictvím virtuální reality
Číslo:03-S4-2024-VUBP
Nadřazený projekt:
Řešitel:Mgr. Jiřina Ulmanová, DiS.
Poskytovatel:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:01/2024
Doba řešení do:12/2026
Příjemce:Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Zdroj:Institucionální podpora
Spolupříjemce:
Popis:Na základě dlouhodobé zkušenosti je zřejmé, že aktuální způsoby prevence pracovních úrazů nejsou dostatečně účinné. Zároveň současné nástroje prevence pracovních úrazů vykazují nízkou efektivitu. Aktuálně nejúčinnějším nástrojem pro prevenci pracovních úrazů je hodnocení a řízení rizik při práci. Cílem projektu je na základě definovaných hlavních rizik při práci, které způsobují nejvíce pracovních úrazů, vizualizovat/digitalizovat tato rizika tak, aby mohla být preventivně předána pracovníkům formou prožitku v bezpečných podmínkách, tzn. prostřednictvím virtuální reality. Jak se již z předchozího projektu „11-S4-2021-VUBP Virtuální realita v BOZP“ ukazuje, tento způsob je nejen inovativní a přináší zájem o BOZP, ale je též jedním z nejúčinnějších nástrojů v rámci předcházení pracovních úrazů a nemocí z povolání. Projekt si klade za cíl i koncepční posun ve smyslu opatření k minimalizování dopadů pracovní úrazovosti na trh práce a inovativní řízení rizik při práci.
Výsledky:
Výstup: