Archiv ukončených projektů

Název:Stanovení metod hodnocení městského klimatu, zvláště tepelného ostrova, určení postupů a návrh opatření pro omezení negativních dopadů meteorologických extrémů na obyvatele a životní prostředí, zejména ve velkých městských aglomeracích (TOM)
Číslo:VH20202021052
Nadřazený projekt:
Řešitel:prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.
Poskytovatel:Ministerstvo vnitra České republiky
Spoluřešitel:Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:07/2020
Doba řešení do:12/2021
Příjemce:Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Zdroj:Bezpečnostní výzkum ministerstva vnitra
Spolupříjemce:
Popis:Tepelný ostrov města (TOM) je funkcí meteorologických faktorů (teplota vzduchu, srážky, sluneční radiace, oblačnost, proudění vzduchu, evapotranspirace) a charakteru samotného města. V porovnání s venkovskou krajinou mohou být ve městech v nočních hodinách teploty i o 10 °C vyšší, což má přímý vliv nejen na lidské zdraví, ale i důsledky ekonomické. V posledních dvou desetiletích roste počet extrémních projevů počasí, statisticky prokazatelně se zvyšují teploty vzduchu, častěji se objevují přívalové povodně. Všechny tyto projevy ještě umocněny specifikami městského prostředí, to pak vede ke zhoršování kvality života obyvatel, mnohdy i k akutnímu a chronickému ohrožení zdraví zranitelných skupin. Dochází ke zvyšování expozice jak co do počtu exponovaných, tak co do doby expozice. Cílem projektu je tyto faktory analyzovat a navrhnout vhodné strategie prevence a mitigace.

V projektu je zapojeno několik institucí (Mendelova universita, ČHMÚ, CzechGlobe, VÚBP) a naše úkoly jsou propojené s aktivitou 5 - Hodnocení dopadů městského klimatu na zdraví a bezpečnost obyvatel a možnosti mitigace dopadů. K dosažení cílů aktivity bude využit komplexní přístup k managementu rizik, vycházející z ISO 31000 a zahrnující jak preventivní část, tak připravenost. Při realizaci aktivity bude vycházeno z tuzemských informačních zdrojů a dobrých praktik, ale budou zohledněny i zkušenosti významných mezinárodních institucí, minimálně pak UNDRR, OECD, WHO a vybrané státy EU. Budeme vycházet z Koncepce environmentální bezpečnosti ČR.  Uživateli výstupů budou města, podniky a veřejná správa.
Výsledky:
Výstup: