Archiv ukončených projektů

Název:Národní politika BOZP
Číslo:03-S4-2022-VUBP
Nadřazený projekt:
Řešitel:prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc.
Poskytovatel:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:01/2022
Doba řešení do:12/2022
Příjemce:Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Zdroj:Institucionální podpora
Spolupříjemce:
Popis:Pro současnou dobu jsou charakteristické určité aspekty, které ve svých důsledcích vedou k potřebě vytvoření aktualizovaného návrhu politiky BOZP v ČR, respektující moderní trendy a poznatky. Klíčové, z hlediska návaznosti na současný stav poznání, jsou dva aspekty, a to časový horizont politiky BOZP v ČR jakožto dokumentu a dynamika změn v oblastech dotýkajících se BOZP. Současná doba je také charakterizována mnoha změnami a rostoucí rychlostí těchto změn. Některé z nich jsou tvořeny vnějšími podmínkami, například pandemie COVID-19 a její dopady, nebo změna klimatu a s ní související rostoucí hrozby hydrometeorologického, surovinového i dalších původu, jiné jsou vytvářeny měnící se společností a jejími hodnotami, například digitalizace a Industry 4.0, změny v pracovně-právních vztazích, větší důraz na genderovou rovnováhu a minority, intolerance vůči násilí a obtěžování při práci, větší důraz na prevenci úrazů a závažných nemocí z povolání (např. rakovina), obecně menší tolerance rizik a snaha o zvýšení kvality života v pracovním procesu – důstojná práce. Cílem výzkumného úkolu je příprava aktualizace politiky BOZP.
Výsledky:
Výstup: