Archiv ukončených projektů

Název:Specifikace požadavků zákona o prevenci závažných havárií v oblasti výroby a skladování výbušnin, střeliva, munice a pyrotechnických výrobků
Číslo:03-2020-VÚBP
Nadřazený projekt:
Řešitel:Ing. Martina Pražáková
Poskytovatel:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:01/2020
Doba řešení do:12/2021
Příjemce:Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Zdroj:Institucionální podpora
Spolupříjemce:
Popis:Projekt analyzuje a řeší dlouhodobě trvající problémy s nastavením požadavků v systému prevence závažných havárií u objektů, ve kterých jsou umístěny výbušniny, střelivo, munice, nebo pyrotechnické výrobky. Problémy v této oblasti pramení zejména ze souběhu právních požadavků zákona o prevenci závažných havárií na straně jedné a požadavků státní báňské správy na straně druhé. Rovněž k nim přispívá absence úzce zaměřených metodických materiálů stanovujících jednak způsob provedení a rozsah posouzení rizik závažné havárie, včetně analýzy spolehlivosti a chybování lidského činitele, a následně stanovujících náležitosti charakteristiky a rozsah popisu adekvátního systému řízení bezpečnosti při nakládání s příslušnými nebezpečnými látkami a předměty. Řešení projektu předpokládá i zapojení externích expertů v této oblasti, včetně zástupců průmyslové sféry. Cílem projektu je sjednocení přístupu k prevenci závažných havárií v předmětných objektech a detailní nastavení požadavků formou metodického postupu vhodně aplikovatelného na tuto specifickou oblast.
Výsledky:
Výstup:

Vsouhrn - Souhrnná výzkumná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za období 2020 – 2021.pdf

W - Workshop k výzkumnému úkolu Specifikace požadavků zákona o PZH v oblasti výroby a skladování výbušnin, střeliva, munice a pyrotechnických výrobků 11-12. 11. 2021.pdf

Jost - DOSOUDIL, Tomáš; VACHUDOVÁ, Linda. Specifikace požadavků zákona o prevenci závažných havárií v oblasti výroby a skladování výbušnin, střeliva, munice a pyrotechnických výrobků. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online]. 2020, roč. 13, č. 4 [cit. 2021-12-02]. Dostupný z: https://www.bozpinfo.cz/josra/specifikace-pozadavku-zakona-o-prevenci-zavaznych-havarii-v-oblasti-vyroby-skladovani-vybusnin. ISSN 1803-3687.

D - ZVAKOVÁ, Zuzana; VANDLÍČKOVÁ, Miroslava; PRAŽÁKOVÁ, Martina. Vplyv industry 4.0 na problematiku prevencie závažných priemyselných havárií. In: Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Vplyv industry 4.0 na tvorbu pracovných miest 2020. Trenčín: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, 2021 [cit. 2021-12-02]. Dostupný z: https://fsev.tnuni.sk/konferencia2020/Zbornik.pdf. ISBN 978-80-8075-940-7.

D - PRAŽÁKOVÁ, Martina …[et al.]. Informace o projektu zaměřeném na prevenci závažných havárií v oblasti výbušnin, střeliva, munice a pyrotechnických výrobků. In: Týden výzkumu a aplikací pro praxi a životní prostředí, 19. - 21. 10. 2021, Hustopeče: sborník příspěvků. CEMC, 2021 [cit. 2021-12-02]. Dostupný z: http://www.odpadoveforum.cz/TVIP2021/TVIP2021.html. ISBN: 978-80-85990-36-2

Jost - DOSOUDIL, Tomáš; VACHUDOVÁ, Linda; PRAŽÁKOVÁ, Martina. Výsledky projektu Odborného pracoviště pro prevenci závažných havárií v oblasti výroby a skladování výbušnin, střeliva, munice a pyrotechnických výrobků. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online]. 2021, roč. 14, č. 4. Dostupný z: https://www.bozpinfo.cz/josra/vysledky-projektu-odborneho-pracoviste-pro-prevenci-zavaznych-havarii-v-oblasti-vyroby. ISSN 1803-3687.

O - Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 19/2021 Metodický materiál ke splnění požadavku zpracování posouzení rizik

O - Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 20/2021 Metodický materiál pro podporu zpracování systémových částí bezpečnostních dokumentů

O - Metodický materiál ke splnění požadavku zpracování posouzení rizik pro oblast výbušnin, střeliva, munice a pyrotechnických výrobků u provozovatelů, na které se vztahuje zákon o prevenci závažných havárií.pdf

nově přidáno - Doplňující komentář k metodickému materiálu ke splnění požadavku zpracování posouzení rizik - Odhad následků

O - Metodický materiál pro podporu zpracování systémových částí bezpečnostních dokumentů zpracovávaných podle požadavků zákona o prevenci závažných havárií pro provozovatele v oblasti výroby a skladování výbušnin, střeliva, munice a pyrotechnických výrobků.pdf

O - Podpůrný materiál pro výkon inspekční činnosti v rámci integrované inspekce u provozovatelů, kteří nakládají s výbušninami, střelivem, municí a pyrotechnickými výrobky.pdf

O - Repetitorium výbušných látek jako zdrojů rizik - Příručka pro orgány státní správy na úseku prevence závažných havárií.pdf

O - Poučení z havárií.pdf