Archiv ukončených projektů

Název:Stanovení požadavků na znalosti učitelů středních škol pro kvalitní a účinné vzdělávání žáků v BOZP
Číslo:VUS4_05_VÚBP
Nadřazený projekt:
Řešitel:PhDr. Irena Kuhnová
Poskytovatel:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:01/2018
Doba řešení do:12/2019
Příjemce:
Zdroj:
Spolupříjemce:
Popis:Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) patří podle rámcových vzdělávacích programů pro vzdělávací obory středního odborného vzdělávání k více odborným kompetencím, které jsou potřebné k výkonu povolání, a které mají žáci během studia získávat. Rozvoj odborných kompetencí žáků (budoucí pracovní síly) v BOZP je závislý na odborných znalostech učitelů. S ohledem na to, že pracovní trh se neustále mění, zvyšují se požadavky na zaměstnance je stěžejní posílit přípravu v tomto směru, která napomůže eliminovat rizika při vstupu mladé generace do pracovního procesu. V návaznosti je potřeba uvést, že BOZP není samostatným vyučovacím předmětem, nepatří do vzdělávacích oblastí ani k průřezovým tématům středního odborného vzdělávání, je obtížné identifikovat příslušnou kvalifikaci učitele nebo alespoň jeho odbornost. Je rovněž problematické zjišťovat nebo prověřovat jeho vstupní nebo aktuální znalosti v této odbornosti, když kromě jiného nejsou známy konkrétní požadavky. Hlavním cílem tohoto výzkumného úkolu je na základě provedených analýz identifikovat a stanovit stěžejní požadavky na znalosti učitelů středních škol, aby byli schopni působit na své žáky, posílit jejich povědomí o důležitost bezpečnosti práce a přispět tak k eliminaci rizik a podpoře BOZP při jejich vstupu do pracovního procesu.
Výsledky:
Výstup:

Recenzovaný článek v odborném časopise JOSRA: Znalosti učitelů pro vzdělávání žáků v BOZP - Výsledky průzkumu na vybraných fakultách připravujících učitele Olomouckého, Moravskoslezského a Jihomoravského kraje, https://www.bozpinfo.cz/josra/znalosti-ucitelu-pro-vzdelavani-zaku-v-bozp-vysledky-pruzkumu-na-vybranych-fakultach

Příloha 01 Rukopis článku do recenzovaného časopisu
Příloha 02 Rukopis příspěvku pro mezinárodní konferenci
VUBP odborná  zpráva
VUBP přílohy.pdf