Archiv ukončených projektů

Název:Metodika řízení práce prováděné formou home office
Číslo:TD03000468
Nadřazený projekt:
Řešitel:Mgr. et Mgr. Josef Senčík
Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:06/2016
Doba řešení do:12/2017
Příjemce:
Zdroj:
Spolupříjemce:
Popis:Cílem projektu je vytvořit soubor nástrojů, které budou využitelné pro potřeby zaměstnavatelů, jejichž zaměstnanci pracují mimo pracoviště zaměstnavatele, a to formou práce z domova tzv. home office (teleworkingu). Zvláštní důraz bude kladen na § 101 až § 108 a § 317 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů a s vazbou na zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů s jeho § 113 a s vazbou na zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a s vazbou na další související předpisy. Tyto nástroje se zaměří na hodnocení pracovního prostředí, hodnocení psychosociálních dopadů forem této práce, hodnocení pracovního tempa a na hodnocení zaměstnanci odvedených výsledků.
Výsledky:
Výstup:

Nmet – Metodika řízení práce prováděné formou home office

O – Možné přístupy k řešení práce formou home office.