Archiv ukončených projektů

Název:Ověření možnosti ochrany dýchacích orgánů před nanočásticemi prostřednictvím OOPP
Číslo:TB03MPSV005
Nadřazený projekt:
Řešitel:
Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:07/2015
Doba řešení do:11/2016
Příjemce:
Zdroj:
Spolupříjemce:
Popis:Cílem projektu je naplnění specifického cíle Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým je mimo jiné také naplnění cílů „Národní politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČR“, včetně střednědobých záměrů EU do roku 2017 v oblasti BOZP. Ve specifických cílech projektu se jedná o zvýšení ochrany pracovníků před novými riziky, což je nedílná součást zvyšování kultury práce.
Výsledky:
Výstup:

Nmet – Metodika pro poskytování osobních ochranných prostředků v prostředí s rizikem výskytu nanočástic -