Archiv ukončených projektů

Název:Rozvoj znalostních systémů BOZP jako významného nástroje pro prevenci rizik
Číslo:TB03MPSV007
Nadřazený projekt:
Řešitel:
Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:09/2014
Doba řešení do:08/2016
Příjemce:
Zdroj:
Spolupříjemce:
Popis:Cílem projektu je vytvoření znalostního systému, který bude efektivně shromažďovat, zpracovávat, spravovat a prezentovat znalosti z oblasti prevence rizik a BOZP s využitím moderních ICT nástrojů. Hlavním přínosem bude rozšíření poznatkové základny pro tvorbu legislativních i strategických podkladů k budoucímu směřování politiky BOZP. Řešení přispěje ke zkvalitnění výkonu státní správy a efektivní alokace veřejných prostředků. Využití znalostí ve srozumitelné a uživatelsky přívětivé formě zvyšuje kvalitu, efektivitu a produktivitu práce a podporuje konkurenční výhody. Využívání nových forem sdílení znalostí v oblasti prevence rizik BOZP povedou k efektivnímu rozhodování, ke zkvalitnění pracovního života, snížení pracovních rizik a zavedení bezpečných pracovních postupů do praxe.
Výsledky:
Výstup:

R – Znalostní systém BOZP v prevenci rizik - https://zsbozp.vubp.cz/ ULMANOVÁ, Jiřina; MLEZIVOVÁ, Iveta; MĚRKOVÁ, Veronika. Informační potřeby v oblasti BOZP : výsledky dotazníkového šetření pro potřeby tvorby znalostního systému BOZP: Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2015, roč. 8, č. 2-3. Dostupný z WWW: ISSN 1803-3687. ULMANOVÁ, Jiřina; MĚRKOVÁ, Veronika. Znalostní systém prevence rizik v BOZP. Bezpečnost a hygiena práce, 2017, roč. 67, č. 3, s. 23-28.