Archiv ukončených projektů

Název:Ochrana zaměstnanců pracujících pro více zaměstnavatelů
Číslo:TIMPSV0006
Nadřazený projekt:Inovativní řešení skupiny potřeb v oblasti optimalizace předpisů, postupů a opatření BOZP včetně diseminačních opatření
Řešitel:Mgr. et Mgr. Josef Senčík
Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:06/2018
Doba řešení do:05/2020
Příjemce:Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Zdroj:Technologická agentura ČR, program BETA2
Spolupříjemce:
Popis:Cílem projektu  je navrhnout úpravu a doplnění příslušných předpisů pro posílení ochrany zaměstnanců pracujících pro více zaměstnavatelů, současně pro jejich zaměstnavatele vytvořit metodickou podporu řešení problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u  takovýchto zaměstnanců.
Výsledky:
Výstup:

Nmet – Certifikovaná metodika k ochraně zaměstnanců pracujících pro více zaměstnavatelů, včetně návrhů úprav a doplnění příslušných předpisů

O – Analytická podkladová studie k existujícím legislativním předpisům v dané problematice s ohledem na současný vývoj a změny, včetně predikce dalšího vývoje a doporučení

D - Zaměstnanci pracující pro více než jednoho zaměstnavatele.pdf