Archiv ukončených projektů

Název:Systém podpory kultury bezpečnosti v organizaci a jeho přínos z hlediska rozvoje lidských zdrojů (OMEGA)
Číslo:TD010121 
Nadřazený projekt:
Řešitel:
Poskytovatel:Technologická agentura České republiky
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:01/2012
Doba řešení do:12/2013
Příjemce:
Zdroj:
Spolupříjemce:
Popis:Hlavním cílem projektu je vytvoření specifického systému podpory kultury bezpečnosti SYPOKUB, který bude určen pro všechny organizace veřejného a soukromého sektoru. Tento systém bude mít podobu SW řešení s umístěním na webovém portále VÚBP, v. v. i.
Výsledky:
Výstup:

J - Článek v odborném periodiku (Jimp, Jsc a Jost): Elektronický článek: MICHALÍK, David…[et al.]. SYPOKUB : představení nového výzkumného projektu v rámci programu Omega Technologické agentury ČR. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2012, roč. 5, č. 1-2. Dostupný z WWW: http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-01-02-2012/sypokub.html . ISSN 1803-3687.
MICHALÍK, David…[et al.]. Zavedení speciálního nástroje SYPOKUB do praxe. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2013, roč. 6, č. 3-4. Dostupný z WWW: http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-03-04-2013/zavedeni-sypokub.html.

D - Stať ve sborníku: MICHALÍK, David. Rozvoj lidských zdrojů s důrazem na podporu bezpečného chování ve firmách a regionech In Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji : zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, Podhájska, 22.11. a 23.11.2012. Podhájska : EEDA, 2012. s. 57-68. ISBN 978-80-89608-06-5.
Prezentace: MICHALÍK, David. Prezentace projektu SYPOKUB na odborném semináři “Leadership a podpora bezpečného chování ve firmách”, Brno, 26.11.2012, pod záštitou ProIntegrity o.s.

R - Software: Specifický systém podpory kultury bezpečnosti v organizacích „SYPOKUB“ Umístěno na portále www.vubp.cz URL: http://www.vubp.cz/sypokub