Výstupy výzkumu a vývoje

Název:Bezpečnost a ochrana zdravia pri práci obecných policajtov
Druh:J - Recenzovaný odborný článek (Jimp, Jsc a Jost)
Tvůrci:CIDLINOVÁ, Anna; ŠOLTÉS, Viktor; KUBÁS, Jozef; POLÁK, Petr
Dodavatel:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odkaz:https://www.akademiapz.sk/sites/default/files/PTP/2-2021/006%20%20KUB%C3%81S%2C%20%C5%A0OLT%C3%89S%2C%20POL%C3%81K%2C%20CIDLINOV%C3%81%20Bezpe%C4%8Dnos%C5%A5%20a%20ochrana%20zdravia%20pri%20pr%C3%A1ci%20obecn%C3%BDch%20policajtov_po_recenzii_EDITED.pdf
Aktivita:Institucionální podpora
RIV VaVaI:https://www.isvavai.cz/riv?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&h=RIV%2F00025950%3A_____%2F21%3AN0000153%21RIV22-MPS-00025950
Rok:2021
Popis:Príspevok sa zaoberá problematikou obecných polícií na Slovensku z hľadiska ich postavenia v spoločnosti. Vzhľadom na rozsah a povahu pracovných úloh príslušníkov obecných polícií sa príspevok zameriava aj na posúdenie ich bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Cieľom príspevku je poukázať na potrebu zvyšovania bezpečnosti príslušníkov obecných polícií, ktorú je možné dosiahnuť aj preradením pracovnej pozície do vyššej kategórie rizík u vybraných príslušníkov.