Výstupy výzkumu a vývoje

Název:Certifikovaná metodika pro monitorování a řízení nákladů a ztrát z titulu pracovních úrazů
Druh:N - Metodiky, léčebné postupy, památkové postupy, specializované mapy s odborným obsahem
Tvůrci:BÁTRLOVÁ, Kateřina; ŠTĚPÁNEK, Martin; BERAN, Theodor; VANIŠ, Ladislav; MLEZIVOVÁ, Iveta; SVOBODOVÁ, Lenka
Dodavatel:Technologická agentura ČR
Odkaz:https://vubp.cz/soubory/vyzkum/projekty/TL01000502/metodika-pro-monitorovani-a-rizena-nakladu-a-ztrat-z-titulu-pracovniho-urazu.pdf
Aktivita:TL01000502
RIV VaVaI:https://www.isvavai.cz/riv?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&h=RIV%2F00025950%3A_____%2F21%3AN0000177%21RIV22-TA0-00025950
Rok:2021
Popis:Metodika řeší způsob zjišťování makroekonomických nákladů a ztrát vzniklých ve společnosti v důsledku pracovní úrazovosti. Zároveň jde o vytvoření systému monitorování této oblasti i pro možné nastavení alokace zdrojů a účinné prevence rizik při pracovních činnostech. Výsledek zdůrazňuje naplnění potřeby dokumentovat ekonomické aspekty BOZP, odhady výdajů, nákladů a možných ztrát včetně dokladování výhod alokování prostředků a dalších zdrojů do BOZP.