Výstupy výzkumu a vývoje

Název:Další vzdělávání – determinanty zacílení rekvalifikací v ČR a optimalizace NSP/NSK: souhrnná výzkumná zpráva
Druh:V - Výzkumná zpráva obsahující utajované informace, nebo souhrnná výzkumná zpráva
Tvůrci:VAŇÁSEK, Jiří
Dodavatel:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odkaz:https://vubp.cz/soubory/vyzkum/projekty/08-S4-2021-VUBP/Vsouhrn-Souhrnna-vyzkumna-zprava-o-postupu-praci-a-dosazenych-vysledcich-za-obdobi-2021-2022.pdf
Aktivita:Institucionální podpora
RIV VaVaI:https://www.isvavai.cz/riv?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&h=RIV%2F00025950%3A_____%2F22%3AN0000101%21RIV23-MPS-00025950
Rok:2022
Popis:Souhrnná výzkumná zpráva k výzkumnému projektu Další vzdělávání – determinanty zacílení rekvalifikací v ČR a optimalizace NSP/NSK. Žijeme v době turbulentních změn, které s sebou nesou zvýšený tlak na znalosti a dovednosti. Rozdíly mezi vědomostmi získanými v počátečním vzdělávání a požadavky kladenými na jednotlivce se v průběhu života stále více prohlubují. Nejen Průmysl 4.0, ale i další aktuální výzvy s sebou dle řady studií přináší i nové kvalifikační požadavky na pracovníky, kteří tak, pokud chtějí na otevřeném trhu práce obstát, musí na tuto výzvu adekvátně reagovat. Další vzdělávání je tak klíčovým faktorem konkurenceschopnosti podniků všech velikostí, možností, aby lidé mohli získat nové kompetence, které potřebují pro stávající nebo budoucí pracovní místo. První část zprávy je zaměřena na roli Úřadu práce ČR z pohledu měnících se požadavků trhu práce. Dále se věnuje hodnocení uplatnitelnosti získané kvalifikace v praxi v rámci evaluačního procesu prováděného ze strany ÚP ČR a uvádí možnosti nastavení rekvalifikací a jeho provázání na stávající nebo budoucí systémové nástroje. V závěru se zabývá Národní soustavou povolání a Národní soustavě kvalifikací a poskytuje vhled do zahraniční praxe.