Výstupy výzkumu a vývoje

Název:Dokument věnující se atakům (fyzických i verbálních útoků) klientů vůči zaměstnancům poskytovatelů sociálních služeb a možnosti obrany těchto zaměstnanců z hlediska práva
Druh:O - Ostatní výsledky, které nelze zařadit do žádného z definovaných druhů výsledků
Tvůrci:ŠTEFKO, Martin
Dodavatel:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odkaz:https://vubp.cz/soubory/vyzkum/projekty/02-S4-2021-VUBP/O-Dokument-venujici-se-atakum-klientu-vuci-zamestnancum-poskytovatelu-socialnich-sluzeb-a-moznosti-obrany-techto-zamestnancu-z-hlediska-prava.pdf
Aktivita:Institucionální podpora
RIV VaVaI:https://www.isvavai.cz/riv?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&h=RIV%2F00025950%3A_____%2F22%3AN0000074%21RIV23-MPS-00025950
Rok:2022
Popis:Právní následky fyzického a/nebo psychického útoku klientů, pacientů, zaměstnavatele či třetích osob řeší více právních odvětví. Pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a zdravotnické pracovníky (dále sociální pracovníci) poskytuje ochranu zejména trestní právo, správní právo, občanské právo a právo pracovní. Trestní odpovědnost řeší ochranu života a zdraví sociálních pracovníků. Bránit se proti bezprostředně hrozícímu či trvajícímu útoku lze v rámci nutné obrany. Pro sociálního pracovníka je důležité, když svým jednáním osoba odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný zákonem. Může jej odvracet i výrazně důraznějším prostředkem, pokud není zcela zjevně nepřiměřená ke způsobu útoku. Smyslem úpravy odpovědnosti v právu je reagovat na porušování právních povinností, resp. na chování, které je v rozporu s právními předpisy.