Výstupy výzkumu a vývoje

Název:Doporučení pro zaměstnavatele k eliminaci mobbingu, bossingu a staffingu na pracovišti: Policy Brief VÚBP
Druh:O - Ostatní výsledky, které nelze zařadit do žádného z definovaných druhů výsledků
Tvůrci:RANGLOVÁ, Jana; SCHEU, Lenka; VANČUROVÁ, Kateřina
Dodavatel:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odkaz:https://vubp.cz/soubory/vyzkum/policy-briefs/pb-2-2022-doporuceni-pro-zamestnavatele-k-eliminaci-mobbingu-bossingu-a-staffingu-na-pracovisti.pdf
Aktivita:Institucionální podpora
RIV VaVaI:https://www.isvavai.cz/riv?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&h=RIV%2F00025950%3A_____%2F22%3AN0000035%21RIV23-MPS-00025950
Rok:2022
Popis:Problematika násilí na pracovišti úzce souvisí s povinnostmi zaměstnavatele na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Oblast BOZP zahrnuje nejen ochranu fyzického zdraví zaměstnanců, ale i jejich zdraví psychického, včetně prevence stresu na pracovišti. Zákoník práce ukládá zaměstnavatelům základní povinnosti ve vztahu k zajištění rovného zacházení se zaměstnanci a zákazu diskriminace, dále musí zaměstnavatel plnit základní povinnosti na úseku BOZP a v určitých případech svému zaměstnanci odpovídá za způsobenou škodu. Policy Brief shrnuje přehled preventivních opatření zaměstnavatele k minimalizaci mobbingu, bossingu a staffingu.