Vzdělávání dětí v oblasti resilience na lokální úrovni

Pro členy dobrovolných hasičů a osoby vykonávající vzdělávání dětí na téma připravenost na mimořádné události na lokální úrovni řešitelský tým projektu Komplexní snižování rizik katastrof epidemiologického, přírodního a technického charakteru budováním resilience na lokální úrovni (REZIMAS) zpracoval edukativní plakát VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ V OBLASTI RESILIENCE NA LOKÁLNÍ ÚROVNI a dotazník PŘIPRAVENOST DĚTÍ V PŘÍPADĚ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI.

Podklad pro edukaci dětí vycházel z výstupu metodiky budování resilience na lokální úrovni s názvem Zakládání a fungování lokální platformy pro snižování rizik katastrof + přílohy, a to z principů managementu rizik a z řízení  na lokální úrovni s využitím spolupráce samospráv a občanské společnosti. Mimo jiné metodika zahrnuje také problematiku prevence a připravenosti na mimořádné události včetně zohlednění zranitelných skupin a vzdělávání a má podpořit snižování rizik katastrof na lokální úrovni. Cílem je budovat resilienci komunit pomocí vzniku platforem zaměřených právě na snižování rizik katastrof.

Jde o doplnění materiálů, které v dřívější době vznikly v rámci vzdělávacích aktivit u sboru dobrovolných hasičů (SDH), např. Technik ochrany obyvatelstva v jednotce SDH obce nebo Ochrana obyvatelstva u jednotek SDH obcí, které jsou dostupné na https://www.hasici-vzdelavani.cz/, a také navazuje na další preventivně výchovné programy, např. HASÍK aj.

Vzdělávání dětí a mládeže se v oblasti adaptace zaměřuje na události, které mají lokální charakter a mohou ohrozit život, zdraví a majetek v obci, ve které SDH působí. Do vzdělávání těchto věkových skupin jsou zapojeni i rodiče a prarodiče, kterým jsou předávány informace o jejich aktivitách v rámci SDH.

V rámci metodiky byly definovány události, které mají lokální charakter. Tyto události byly rozděleny na přírodní události, biologická rizika a technologická selhání. Jejich další dělení je následovné:

Přírodní události

Biologická rizika

Technologická selhání

 • Povodeň
 • Blesková povodeň
 • Sněhová kalamita
 •  Ledové jevy (námrazové jevy)
 • Sesuvy, skalní zřícení
 • Zemětřesení
 • Dlouhodobé sucho
 • Extrémní silný vítr, vichřice
 • Vlna veder
 • Vlna mrazů
 • Požár vegetace

 

 

 

 • Epidemie jiná (vodou, potravinami, parazity apod.)
 • Epidemie přenosná vzduchem
 • Epifytie (rozsáhlá nákaza rostlin)

 

 

 

 

 

 

 • Chemická havárie
 • Velký požár
 • Výbuch
 • Velké nebo opakované dopravní nehody
 • Nefungující doprava
 • Výpadek proudu
 • Nefungující zásobování vodou
 • Nefungující zásobování potravinami
 • Nefungování komunikace
 • Rozsáhlé změny biotopů včetně odlesňování

 

PLAKÁT
Plakát vzdělávání dětí v oblasti resilience na lokální úrovní
DOTAZNÍK
VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ V OBLASTI RESILIENCE NA LOKÁLNÍ ÚROVNI PŘIPRAVENOST DĚTÍ V PŘÍPADĚ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI

 

Při vyplňování dotazníku je nezbytné si uvědomit vazbu definovaných událostí na úkoly ochrany obyvatelstva. Důvodem je důležitost připravenosti dětí v případě nastalé mimořádné události, kdy každý úkol hraje nemalou roli. Je tedy potřeba se nad otázkami patřičně zamyslet a mít připravena řešení.

 

Úkoly ochrany obyvatelstva při definovaných událostech jsou následovné:

 • Identifikace a pochopení rizika
 • Varování obyvatelstva
 • Tísňové informování
 • Evakuace
 • Nouzové ubytování a stravování
 • Zajištění strategických služeb
 • Zajištění tepla
 • Zásobování pitnou vodou
 • Zajištění elektrické energie
 • Humanitární pomoc
 • Dobrovolnictví
 • Psychosociální a duchovní pomoc
 • Předlékařská první pomoc
 • Krizová komunikace
 • Ukrytí
 • Veterinární opatření
 • Hygienická opatření
 • Dekontaminace a odpady
 • Obnova území
 • Individuální ochrana
 • Veřejný pořádek a bezpečnost

 

Materiál vznikl za finanční podpory projektu Komplexní snižování rizik katastrof epidemiologického, přírodního a technického charakteru budováním resilience na lokální úrovni (VI04000064), který je financován se státní podporou Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015 až 2022 – BV III/4-VS.