Postup certifikace

V oblasti dočasných stavebních konstrukcí zajišťuje VÚBP, v. v. i. zkoušení následujících skupin výrobků:

  • fasádní lešení
  • pojízdná a volně stojící lešení
  • podpěrná lešení
  • podpěrné stojky, nosníky a věže
  • lešeňové spojky
  • podlahové dílce na lešení
  • lešeňové kozy
  • doplňkové součásti lešení

Stručný popis postupu zkoušení a certifikace dočasných stavebních konstrukcí je uveden v následující tabulce.

Postup zkoušení a certifikace DSK
Ke stažení
1 Zákazník podá žádost o certifikaci. Na druhé straně žádosti jsou uvedeny závazky, které certifikací pro uživatele certifikátu vznikají. Zákazník dodá i technickou dokumentaci k výrobku.V případě, že zákazník požaduje pouze provedení vybraných zkoušek, použije žádost o provedení zkoušky DOC icon Žádost o certifikaci
PDF icon Žádost o certifikaci
DOC icon Žádost o zkoušky
PDF icon Žádost o zkoušky
2 VÚBP, v. v. i. zpracuje návrh smlouvy o certifikaci. Smlouva obsahuje požadavky na doplnění dokumentace, dodání vzorků, specifikaci zkoušek, termíny a ceny.
3 Zákazník má možnost se ke smlouvě vyjádřit, případně smlouvu doplní a podepíše.
4 Zákazník dokompletuje dokumentaci podle požadavků zkušebny, dodá vzorky v dohodnutém rozsahu. Je-li to dohodnuto, zaplatí zálohu za provedení zkoušek. Certifikace vyžaduje i prověření systému řízení jakosti výroby, aby bylo prokázáno, že výrobce je schopen průběžně udržovat kvalitu svých výrobků na úrovni, která byla ověřena certifikací. Pokud má výrobce certifikován systém řízení jakosti podle norem řady ČSN ISO 9000, předloží tento certifikát. Jinak musí být součástí dodané dokumentace vyplněný „Dotazník – Prohlášení k výrobě a/nebo prodeji výrobku“. V tomto prohlášení výrobce (dovozce) vyznačí, jaké způsoby řízení a kontroly jakosti používá. V průběhu certifikace budou pak tyto skutečnosti prověřeny přímo u výrobce. DOC icon Dotazník-prohlášení výrobce
PDF icon Dotazník-prohlášení výrobce
DOC icon Dotazník-prohlášení dovozce
icon Dotazník-prohlášení dovozce
5 VÚBP-ZL provede dohodnuté zkoušky a vypracuje protokol o zkoušce.
6 VÚBP prověří dokumentaci a vyhodnotí výsledky zkoušek v závěrečném protokolu.
7 VÚBP, v. v. i. po zaplacení předá zákazníkovi protokol o zkoušce a závěrečný protokol. V případě, že výrobek splní požadavky norem platných pro příslušný typ DSK , vydá zákazníkovi certifikát. Platnost certifikátu je omezená obvykle na dobu 3 let, pokud nedojde ke změně výrobku nebo požadavků norem.
8 Na základě technické dokumentace výrobku, protokolu o zkoušce, závěrečného protokolu a certifikátu vypracuje výrobce (dovozce) své prohlášení o shodě. DOC icon Vzor prohlášení o shodě pro DSK

V případě potřeby dalších informací se můžete obrátit na odborné specialisty pro oblast dočasných stavebních konstrukcí:

Ing. Marie Bukovská bukovska@vubp.cz
tel: 221 015 895
Ing. Karel Škréta skreta@vubp.cz tel: 221 015 827