Další dokumenty

Pro informaci jsou zde uvedeny další dokumenty, které souvisejí se zkoušením, certifikací a posuzováním shody osobních ochranných prostředků nebo dočasných stavebních konstrukcí.

Seznam harmonizovaných norem
Seznam harmonizovaných norem k nařízení (EU) 2016/425 se průběžně mění. Zde najdete odkaz na aktuální verzi. Na stránce lze nalézt i českou jazykovou verzi Úředního věstníku se seznamem norem.

Značka CE
Zde je možné stáhnout grafické provedení značky CE.

Značka CE – v rastru
Ještě jednou značka CE na rastrovém podkladu, z něhož vyplývají předepsané rozměrové poměry.

PDF icon Kategorizace OOP

V tomto dokumentu, který je výňatkem příručky pro Směrnici 89/686/EHS z roku 2010 jsou informace upřesňující zařazení OOP do jednotlivých kategorií.
Dokument není aktuální, příručka pro nařízení (EU) 2016/425 se teprve připravuje.

PDF icon Vzor EU prohlášení o shodě pro OOP
Vzor je převzat z nařízení (EU) 2016/425, příloha IX.
EU prohlášení o shodě vydá i ten výrobce, který má vystaven certifikát ještě podle starého nařízení vlády č. 21/2003 S

Word icon Vzor prohlášení o shodě pro DSK
Obsah prohlášení je uveden v NV 173/1997 Sb. Jeho forma není přesně stanovena. Zde uvedený vzor je možno užít pro základní orientaci. Lze jej doplnit logem výrobce nebo dovozce, zařadit do návodu na používání, apod. Použijí se údaje buď pro fyzickou nebo právnickou osobu. Pokud prohlášení vydává výrobce, není nutno opakovat údaje o výrobci v části b). Informace o akreditované osobě se zařadí pouze v tom případě, že její protokoly jsou skutečně mezi podklady pro vydání prohlášení (není to nutné).