Praktický postup

Praktický postup při posuzování shody osobních ochranných prostředků v OS 1024 je plně kompatibilní s ostatními státy Evropské unie.

V následující tabulce je tento postup stručně rozepsán a je doplněn některými formuláři, které je možno stáhnout.

Postup zkoušení a certifikace OOP Ke stažení
1 Pro zkoušení a certifikaci OOP I. kategorie nemůže oznámený subjekt vydávat certifikát. Po dohodě můžeme výrobci nabídnout provedení příslušných zkoušek.

Prostřednictvím objednávky na provedení zkoušek je možno obecně objednat i provedení různých zkoušek pro OOP nebo DSK, i zde doporučujeme konzultaci. Formulář objednávky umožňuje jejich specifikaci.

Objednávka provedení zkoušek

icon Objednávka provedení zkoušek

2 Pro zkoušení a certifikaci OOP II. a III. kategorie podá zákazník žádost o EU přezkoušení typu.

V žádosti je nutno specifikovat kategorii výrobku, ochranné vlastnosti, způsob posouzení shody, atd. Zákazník dodá i technickou dokumentaci k výrobku v požadovaném rozsahu. Rovněž je možno vyznačit požadavek, aby byl certifikát EU přezkoušení typu vydán i v anglické verzi.

icon Žádost o EU přezkoušení typu

icon Žádost o EU přezkoušení typu

3 OS 1024 zpracuje návrh smlouvy o přezkoušení typu osobního ochranného prostředku, který obsahuje mimo jiné rozsah zkoušek, informace o subdodávkách, termíny, cenu a závazek výrobce k používání certifikátu.  
4 Zákazník má možnost se ke smlouvě vyjádřit, po dohodě s OS je možno smlouvu doplnit a poté ji obě strany podepíší.  
5 Zákazník dokompletuje dokumentaci podle požadavků OS 1024, dodá vzorky v dohodnutém rozsahu. Je-li to dohodnuto, zaplatí zálohu za provedení zkoušek.  
6 OS 1024 posoudí dokumentaci, provede zkoušky a vypracuje protokol o zkoušce.  
7 OS 1024 vyhodnotí výsledky zkoušek v závěrečné zprávě o certifikaci.  
8 OS 1024 po zaplacení předá zákazníkovi protokol o zkoušce a závěrečnou zprávu o certifikaci. V případě, že výrobek splní požadavky* nařízení (EU) 2016/425, vydá OS zákazníkovi certifikát EU přezkoušení typu. Certifikát je vydáván v české verzi, na přání rovněž v anglickém znění a platí (společně se závěrečnou zprávou, která je jeho nedílnou součástí) v České republice a v zemích Evropské unie.  
9 Na základě technické dokumentace výrobku, protokolu o zkoušce, závěrečné zprávy o certifikaci a certifikátu EU přezkoušení typu vypracuje výrobce (zplnomocněný zástupce) EU prohlášení o shodě. Toto prohlášení má být přiloženo k návodu k výrobku, případně musí být v návodu uvedena internetová adresa, kde lze EU prohlášení o shodě získat. Grafickou podobou prohlášení o shodě je označení CE, které musí být umístěno na každém OOP. U OOP III.kategorie musí být navíc doplněno číslem oznámeného subjektu, který provádí kontrolu. icon Vzor EU prohlášení o shodě

icon Označení CE

10 U OOP třetí kategorie požádá výrobce (zplnomocněný zástupce) v pravidelných ročních intervalech zvolený oznámený subjekt o provedení kontroly buď podle modulu C2 (příloha VII nařízení (EU) 2016/425) nebo modulu D (příloha VIII nařízení (EU) 2016/425). Výsledné zprávy o těchto kontrolách si výrobce (dovozce) zařazuje mezi svou dokumentaci, která slouží jako podklad pro prohlášení o shodě. Nedodržení každoročních kontrol u OOP ve III. kategorii je vážným porušením povinností výrobce! icon Žádost o kontrolu C2

icon Žádost o kontrolu C2

icon Žádost o kontrolu D

icon Žádost o kontrolu D

11 V případě, že výrobce upraví schválený typ, změní se stav techniky nebo končí platnost certifikátu (nejdříve 12 a nejpozději 6 měsíců před koncem platnosti), požádá výrobce o přezkum certifikátu EU přezkoušení typu. icon Žádost o přezkum certifikátu

icon Žádost o přezkum certifikátu

*V případě, že výrobek nesplní požadavky technického předpisu, odmítne OS vydat certifikát dokud nejsou odstraněny veškeré neshody a jejich náprava není ověřena.

Zákazník se může proti výsledku zkoušek nebo certifikace odvolat. Provede to písemnou formou a uvede důvody, vedoucí k odvolání. Odvolání proti postupům a rozhodnutím je nutné podat písemně na adresu OS. Stížnosti a námitky je možno uplatnit do 15 dnů po vydání certifikátu, jeho pozastavení nebo odejmutí. Odvolání stížnosti a spory vyřizuje vedoucí OS do 30 dnů. Obdobně se děje u jiných vydaných dokumentů, jako je protokol o zkoušce nebo závěrečná zpráva.

V další tabulce jsou uvedeni odborní specialisté pro jednotlivé skupiny osobních ochranných prostředků, na které se můžete v případě potřeby obrátit.

Ochrana hlavy: Ing. Jaroslav Hölzel holzel@vubp.cz 221 015 831
Ochrana dýchacích orgánů: Ing. Lukáš Zavřel
Ing. Jaromír Foud
zavrel@vubp.cz
foud@vubp.cz
221 015 830
Ochrana rukou: Ing. Martina Dobrovodská dobrovodska@vubp.cz 221 015 831
Ochrana těla: Ing. Martina Dobrovodská dobrovodska@vubp.cz 221 015 831
Mechanické zkoušky: Ing. Jaroslav Hölzel holzel@vubp.cz 221 015 831
Elektrické a tepelné zkoušky: Ing. Karel Petřík petrik@vubp.cz 221 015 833