Historie OS 1024

Státní zkušebna č. 235 začala působit v rámci Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v roce 1968. Předmětem její činnosti bylo zkoušení vybraných osobních ochranných prostředků (OOP), později i dočasných stavebních konstrukcí (DSK) – lešení.

Zkušební laboratoř VÚBP-ZL č. 1040 je od roku 1993 akreditována ČIA, od roku 1999 zde působí i akreditovaný certifikační orgán VÚBP-COV č. 3068 pro certifikaci výrobků.

VÚBP byl od roku 1997 autorizován ÚNMZ  k činnostem při posuzování shody výrobků podle nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, s právem používat označení Autorizovaná osoba 235. Rozhodnutím č. 35/2001 ze dne 18.6.2001 byl VÚBP rovněž oprávněn používat označení notifikovaná osoba č. 1024, což znamená, že jeho certifikáty a výsledky posuzování shody jsou uznávány v zemích Evropské unie.

Dne 27.2.2007 byla autorizace aktualizována pro VÚBP jako veřejnou výzkumnou instituci rozhodnutím ÚNMZ pod číslem 1/2007.

Dne 7.2.2012 na žádost VÚBP byl rozsah autorizace rozhodnutím  ÚNMZ č. 4/2012 zúžen o posuzování shody OOP na ochranu očí a obličeje a OOP na ochranu nohou. Důvodem byl malý zájem zákazníků o tyto oblasti.

Od 14. 3. 2018 je VÚBP, v. v. i. oznámeným subjektem 1024 pro nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS. V souladu s tímto nařízením skončila dne 20.4. 2018 platnost autorizace a VÚBP, v. v. i. působí pouze jako oznámený subjekt 1024. Pro zákazníky to neznamená žádná podstatná omezení, jejich certifikáty zůstávají v platnosti a o všech změnách v postupech posuzování shody budou průběžně informováni.