Působnost OS 1024

Osobní ochranné prostředky

VÚBP, v. v. i. působí jako oznámený subjekt 1024 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích. Výsledné certifikáty EU přezkoušení typu jsou platné pro celou Evropskou unii.

Pro svou činnost využívá VÚBP-ZL, akreditovanou zkušební laboratoř 1040 a VÚBP-COV, akreditovaný certifikační orgán pro certifikaci výrobků 3068. Do 21. 4. 2018 byl VÚBP, v. v. i. autorizován jako AO 235, se zrušením směrnice ES 89/686/EHS a nařízení vlády č. 21/2003 Sb. byla tato autorizace ukončena.

Aktuálně je Oznámený subjekt 1024 oprávněn posuzovat shodu osobních ochranných prostředků (OOP) pro ochranu:

 • hlavy,
 • dýchacích orgánů,
 • těla (ochranné oděvy),
 • rukou.

Přesnější určení rozsahu působnosti je uvedeno v oprávnění vystaveném Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví:

Oprávnění oznámeného subjektu 1024

Stejně jako ostatní evropské oznámené subjekty (Notified Bodies) je také VÚBP, v. v. i. zařazen do evropské databáze oznámených subjektů

Příslušná osvědčení o akreditaci a další související dokumenty jsou v následujících odkazech.

Osvědčení o akreditaci zkušební laboratoře ZL 1040

Osvědčení o akreditaci certifikačního orgánu COV 3068

Seznam akreditovaných zkoušek

 Seznam akreditovaných norem pro certifikaci

Rozšířený seznam norem pro certifikaci v rámci flexibility – rozsah odpovídá seznamu akreditovaných norem v POA

Dočasné stavební konstrukce

VÚBP, v. v. i. prostřednictvím VÚBP-ZL provádí zkoušky dočasných stavebních konstrukcí. Jedná se především o tyto výrobky:

 • fasádní lešení,
 • pojízdná a volně stojící lešení,
 • podpěrná lešení,
 • podpěrné stojky, nosníky a věže,
 • lešeňové spojky,
 • podlahové dílce na lešení,
 • lešeňové kozy,
 • doplňkové součásti lešení,
 • žebříky.

VÚBP, v. v. i. tyto konstrukce rovněž posuzuje a vydává certifikáty potvrzující shodu s požadavky norem.

Blíže viz sekce Dočasné stavební konstrukce.


Naše laboratoř se zabývá mimo jiné měřením retroreflexních vlastností osobních ochranných prostředků i jiných výrobků, např. dopravního značení. Pro bližší informace se obraťte na tel. 224 211 426 nebo e-mail skreta@vubp-praha.cz.

Pracovníci VÚBP, v. v. i. jsou zapojeni do činnosti technických normalizačních komisí (TNK), které mají na starosti zapracování evropských norem do systému ČSNI. Jedná se o TNK č.3 pro OOP a TNK č. 92 pro lešení. Díky těmto činnostem je zajištěn přímý přístup ke vznikajícím evropský normám, jejichž požadavky jsou aktuálně zařazovány do zkušebních a certifikačních postupů. VÚBP, v. v. i. je Centrem technické normalizace s působností pro OOP a DSK.

VÚBP-OS 1024 zajišťuje koordinaci mezi všemi autorizovanými osobami, které působí v České republice v oblasti osobních ochranných prostředků. Má navázány kontakty i na evropské zkušebny a její činnost je kompatibilní s požadavky evropských směrnic pro OOP.