Působnost OS 1024

Osobní ochranné prostředky

VÚBP, v. v. i. působí jako oznámený subjekt 1024 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích. Výsledné certifikáty EU přezkoušení typu jsou platné pro celou Evropskou unii.

Pro svou činnost využívá VÚBP-ZL, akreditovanou zkušební laboratoř 1040 a VÚBP-COV, akreditovaný certifikační orgán pro certifikaci výrobků 3068. Do 21. 4. 2018 byl VÚBP, v. v. i. autorizován jako AO 235, se zrušením směrnice ES 89/686/EHS a nařízení vlády č. 21/2003 Sb. byla tato autorizace ukončena.

Aktuálně je Oznámený subjekt 1024 oprávněn posuzovat shodu osobních ochranných prostředků (OOP) pro ochranu:

 • hlavy,
 • dýchacích orgánů,
 • těla (ochranné oděvy),
 • rukou.

Přesnější určení rozsahu působnosti je uvedeno v oprávnění vystaveném Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví:

Oprávnění oznámeného subjektu 1024

Od srpna 2023 je působnost OS 1024 rozšířena také o ochranné prostředky proti střelným zbraním nebo bodnutím nožem. 

Stejně jako ostatní evropské oznámené subjekty (Notified Bodies) je také VÚBP, v. v. i. zařazen do evropské databáze oznámených subjektů

Rozsah osvědčení je zde.

Příslušná osvědčení o akreditaci a další související dokumenty jsou v následujících odkazech.

Osvědčení o akreditaci zkušební laboratoře ZL 1040

Osvědčení o akreditaci certifikačního orgánu COV 3068

Seznam akreditovaných zkoušek

Seznam norem pro certifikaci ZL a COV

Seznam norem COV v rámci flexibilního rozsahu akreditace

Příloha osvědčení o akreditaci COV 3068

Dočasné stavební konstrukce

VÚBP, v. v. i. prostřednictvím VÚBP-ZL provádí zkoušky dočasných stavebních konstrukcí. Jedná se především o tyto výrobky:

 • fasádní lešení,
 • pojízdná a volně stojící lešení,
 • podpěrná lešení,
 • podpěrné stojky, nosníky a věže,
 • lešeňové spojky,
 • podlahové dílce na lešení,
 • lešeňové kozy,
 • doplňkové součásti lešení,
 • žebříky.

VÚBP, v. v. i. tyto konstrukce rovněž posuzuje a vydává certifikáty potvrzující shodu s požadavky norem.

Blíže viz sekce Dočasné stavební konstrukce.


Pracovníci VÚBP, v. v. i. jsou zapojeni do činnosti technických normalizačních komisí (TNK), které mají na starosti zapracování evropských norem do systému ČSNI. Jedná se o TNK č.3 pro OOP a TNK č. 92 pro lešení. Díky těmto činnostem je zajištěn přímý přístup ke vznikajícím evropský normám, jejichž požadavky jsou aktuálně zařazovány do zkušebních a certifikačních postupů. VÚBP, v. v. i. je Centrem technické normalizace s působností pro OOP a DSK.

VÚBP-OS 1024 zajišťuje koordinaci mezi všemi autorizovanými osobami, které působí v České republice v oblasti osobních ochranných prostředků. Má navázány kontakty i na evropské zkušebny a její činnost je kompatibilní s požadavky evropského nařízení evropských směrnic pro OOP.