Bezpečnost pracovníků při poskytování sociálních služeb: souhrn výsledků výzkumného úkolu 02-S4-2021-VUBP

Bezpečnost pracovníků při poskytování sociálních služeb: souhrn výsledků výzkumného úkolu 02-S4-2021-VUBP

Výzkumný ústav bezpečnosti práce v prosinci 2022 dokončil řešení výzkumného úkolu 02-S4-2021-VUBP Bezpečnost práce ve vybraných oblastech sociálních služeb, který si kladl za cíl zmapovat stav úrovně zajištění BOZP u zaměstnanců a dalších pracovníků (dobrovolníků) působících ve vybraných oblastech sociálních služeb a navrhnout možná řešení vedoucí ke zlepšení stávající situace.

Poskytovatelé sociálních služeb se musí vedle zvláštní úpravy řídit zákoníkem práce, z něhož vyplývá povinnost zaměstnavatele vyhodnocovat rizika a zaškolovat zaměstnance. V případě, že dojde k pracovnímu úrazu či přiznání nemoci z povolání, má zaměstnavatel povinnost provádět další šetření a na základě opětovného vyhodnocení rizik znovu zaškolit pracovníky v sociálních službách. 

Pracovní úrazovost zaměstnanců v sociálních službách v posledních letech mírně stoupá. Hlavní příčinou většiny pracovních úrazů je nedostatečně odhadnuté riziko. Jedním z hlavních cílů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je prevence vzniku pracovních úrazů, a tedy i omezování jejich výskytu. Nejinak je tomu i v oblasti sociálních služeb, ve které je zaměstnáno cca 90 000 zaměstnanců. V této oblasti dochází každoročně k cca 800−900 pracovních úrazů s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny. V porovnání s počtem těchto pracovních úrazů, které jsou v České republice každoročně zaznamenány, představují tyto pracovní úrazy zaměstnanců v oblasti sociálních služeb cca 1 % těchto případů.

Přehled dosažených hlavních výsledků, které vzešly z výzkumu

Bezpečnost pracovníků při poskytování sociálních služeb: souhrn výsledků výzkumného úkolu úkolu 02-S4-2021-VUBP

 

© VÚBP, 2022 Tento výsledek byl finančně podpořen z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2018–2022 a je součástí výzkumného úkolu 02-S4-2021-VUBP Bezpečnost práce ve vybraných oblastech sociálních služeb, řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., ve spolupráci s Ústavem státu a práva Akademie věd ČR, v. v. i., v letech 2021–2022.