BOZP & oběhové hospodářství

BOZP & oběhové hospodářství

Výzkumný ústav bezpečnosti práce v rámci institucionální podpory pro Ministerstvo práce a sociálních věcí zahájil v roce 2023 řešení výzkumného úkolu Vliv cirkulární ekonomiky na pracovní prostředí s ohledem na BOZP.

BOZP & oběhové hospodářstvíProblematika bezpečnosti a ochrany zdraví má silný mezinárodní charakter, kdy zde dochází k akcentaci nejen ochrany zdraví jako takového, ale také ve věci měnících se ekonomiky na zelenou a environmentální dopady pracovišť na ochranu zdraví a přijímaná opatření na úseku BOZP. Například podle „Cíle udržitelného rozvoje OSN“ se jedná o základních 17 oblastí, které kladou důraz na udržitelnost ve všech oblastech (domácnosti, podniky, společnost a veškerá další lidská činnost). Do této oblasti lze bez dalšího podřadit i bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků.

Vytvořená infografika BOZP & oběhové hospodářství – Přístup k (trvale) udržitelnému rozvoji znázorňuje změny oproti linerárnímu (současnému) přístupu v ekonomice a četnost pracovních úrazů v roce 2022.

VÝROBA – výrobky navrženy a tvořeny tak, aby bylo možné zmnožit jejich životní cyklus

SPOTŘEBA A POUŽITÍ – změna přístupu uživatelů k výrobkům a jejich životnímu cyklu

RECYKLACE – důležitost třídění a osobní odpovědnost uživatelů za dopad výrobku s ukončenou životností

V rámci BOZP by nemělo principiálně docházet k žádným zásadním změnám. Přístup k BOZP je založen na vyhledávání a hodnocení rizik a přijímání potřebných opatření.

I přesto, že v posledních letech dochází ke zlepšení situace, například u zaměstnanců v sekci E 38 (Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití) je celková situace nepříznivá. Na rozdíl od republikového průměru je u těchto zaměstnanců úrazovost více než dvojnásobná. Lze tak očekávat, že pokud se dané oblasti nebude věnovat potřebná pozornost, bude se situace z pohledu absolutního počtu zaměstnanců podílejících se na oběhovém hospodářství, zhoršovat.


© 2023

Tento výsledek byl finančně podpořen z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2023–2027 a je součástí výzkumného úkolu 02-S4-2023-VUBP Vliv cirkulární ekonomiky na pracovní prostředí s ohledem na BOZP, řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., v letech 2023–2025.