Měření koncentrace nanočástic při zpracování starých dřevěných výrobků

Měření koncentrace nanočástic při zpracování starých dřevěných výrobků

Doc. Karel Klouda s týmem z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i., provedl měření koncentrace nanočástic ve firmě Du-Uhlí, která pyrolyzuje např. staré a poškozené palety. Pyrolýza je jedna z cest zpracování dřevěných výrobků na štěpky, která poskytuje dřevní plyn pro výrobu elektrické energie a pevnou složku tzv. biochár. Ten nachází uplatnění při zkvalitnění půdy jako uhlíkatý sorbent organických polutantů a těžkých kovů.

K výběru pracoviště pro měření koncentrace nanočástic vedla skutečnost, že biochár od této firmy byl vybrán jako hlavní sorpční materiál k odstranění organických polutantů včetně farmaceutických v odpadních vodách. Zajímalo nás, do jaké míry jeho výroba může představovat potenciální riziko pro lidské zdraví a životní prostředí. Po analýze výsledku měření byla přijata personální opatření u obsluhy pyrolýzního reaktoru.

Pyrolýza se provádí u starých výrobky ze dřeva, které jsou nefunkční, poškozené, zastaralé, ale ne dostatečně, aby byly přínosem do muzeí.

Pohyb s měřícím přístrojem byl u dávkování štěpky (Obrázek 1), u třídění biocháru (Obrázek 2) a v blízkosti pyrolýzního reaktoru (Obrázek 3) po jeho obvodu i do patra. Výsledky měření uvádí grafy na Obrázku 4 a Obrázku 5.

Závěrem bylo zjištěno navýšení koncentrace nanočástic na lešení vedle pyrolýzního reaktoru s vrcholem až do hodnot 2 mil #·cm-3 na vrcholu jednotky, kde byl elektrogenerátor. Zde byl naměřen střední průměr částic pod 20 nm – graf na Obrázku 5.


© 2024

Tento výsledek byl finančně podpořen z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2018–2022 a je součástí výzkumného úkolu Měření a vyhodnocení pracovní atmosféry v provozech nanotechnologického průmyslu, řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., v letech 2021–2024.