Aktuálně řešené projekty

Název:Měření a vyhodnocení pracovní atmosféry v provozech nanotechnologického průmyslu
Číslo:N6
Nadřazený projekt:
Řešitel:doc. Ing. et Ing. Karel Klouda, CSc., Ph.D., MBA
Poskytovatel:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:01/2021
Doba řešení do:12/2023
Příjemce:Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Zdroj:Institucionální podpora
Spolupříjemce:
Popis:V rámci projektu budou prováděna terénní měření nanočástic na pracovištích s různým rozsahem antropogenní činnosti a se zaměřením na hodnocení bezpečnosti v provozech s možností prevence, kdy hlavní pozornost bude zaměřena na nanovlákna jako součást ochranných prostředků dýchacího systému z důvodu zvýšené produkce nanovláken (nanotextilií) a jejich aplikace do respirátorů, nanoroušek, nanošátků atd. Činnosti byly také zaměřeny na rešeršní práce a studium literatury, kdy hlavní oblastí byl možný zdroj nano a mikroplastů do životního prostředí, a oblast přípravy nanovláken, elektrického zvlákňování, nanospiderTM.

Vedle hlavních měření jsme se zaměřili na fyzikální a chemické vlastnosti (především toxicitu) poskytnutých materiálů – nanoroušky, respirátory atd.
Výsledky:
Výstup:

2021

D - MEASUREMENT OF NANOPARTICLES IN 3D PRINTING USING FFF / FDM TECHNOLOGY.pdf

D - Nanovlákna jako součást ochranných prostředků dýchacího systému, ale i možný zdroj nano a mikroplastů do ŽP.pdf

Jost - Mikroplasty a nanoplasty v životním prostředí - článek

Jost - Toxicita mikroplastů a nanoplastů - článek
O - Testování účinnosti ochranného oděvu (overalu) vůči průniku aerosolu nanočástic.pdf

2022

D - Emissions of Nanoparticles from Local Stationary Heat Sources that Burn Wood in the Czech Countryside

2023

D - Graphene Oxide (GO) and its Ability to Detect and Capture Bacteria and Viruses

D - Toxicity of Nanotextiles as Respirators Waste to Daphnia Magna

D - Emission of Nanoparticles in the Nanotextile Industry

O - Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 3/2023 Terénní měření koncentrace nanočástic na pracovištích