Stabilní a osvědčená značka výzkumu a dalších odborných činností pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Zkouška z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP

Zkouška z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

PDF icon Rozhodnutí o akreditaci - Akreditace MPSV 2013/38901-423/1

Držitel akreditace (organizátor zkoušky):
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., Jeruzalémská 9, 110 00 Praha 1

Odborný garant zkoušky:
JUDr. Václav Brabec

Administrátorka zkoušky:
Tereza Štanglerová
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 9
110 00 Praha 1
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: 221 015 891

A. TERMÍNY ZKOUŠEK

 • 3. 10. 2018 - obsazeno
 • 6. 11. 2018
 • 7. 11. 2018
 • 30. 11. 2018 - obsazeno
 • 5. 12. 2018 - obsazeno
 • 6. 12. 2018 - obsazeno

B. CENA ZA ZKOUŠKU

5 000 Kč + 21 % DPH (6 050 Kč s DPH)

Úhrada se provádí bezhotovostně na základě vystavené faktury.

C. CENA ZA OPRAVNOU ZKOUŠKU

 • písemná část 3 000 Kč + 21 % DPH. (3 630 Kč s DPH)
 • ústní část 2 000 Kč + 21 % DPH. (2 420 Kč s DPH)

Úhrada se provádí bezhotovostně na základě vystavené faktury.

D. PŘEDPOKLADY K ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI FYZICKÉ OSOBY

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.

§ 10

Předpokladem odborné způsobilosti fyzické osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik je:

a) alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou,

b) odborná praxe v délce alespoň 3 let, jestliže fyzická osoba získala vzdělání uvedené v písmenu a), nebo v délce alespoň 1 roku, jestliže fyzická osoba získala vysokoškolské vzdělání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; za odbornou praxi se považuje doba činnosti vykonávané v oboru, ve kterém fyzická osoba zajišťuje úkoly v prevenci rizik nebo vykonává činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

c) osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti nebo periodické zkoušce z odborné způsobilosti (dále jen "periodická zkouška") a

d) osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem, bude-li zajišťovat úkoly v prevenci rizik při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.

E. PŘIHLÁŠENÍ KE ZKOUŠCE

 1. "Přihláška ke zkoušce" - vyplněná přihláška na předepsaném formuláři – originál.
 2. Doklad o nejvyšším ukončeném vzdělání - (maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom) – kopie.
 3. Potvrzení o délce odborné praxe v BOZP - kopie:
  • v délce alespoň 3 let v případě získání středního vzdělání s maturitní zkouškou,
  • v délce alespoň 1 roku jestliže fyzická osoba získala vysokoškolské vzdělání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Uvedené doklady zašlete na adresu administrátorky zkoušky nejméně 31 kalendářních dnů před stanoveným termínem zkoušky.

Před písemným podáním přihlášky na zkoušku zašlete přihlášku, včetně příloh (doklad o dosaženém vzdělání, potvrzení o délce odborné praxe) v elektronické podobě administrátorce zkoušky k předběžnému ověření správnosti dokladů.

PDF icon Přihláška ke zkoušce
 Vzor potvrzení o praxi

F. INFORMACE O ZKOUŠCE

Zkouška se skládá z písemné a ústní části.

Písemnou část tvoří:

 • písemný test – 80 otázek, uchazeč musí splnit všechny zkušební okruhy (viz Zkušební řád).

Ústní část tvoří:

 • přezkoušení z vylosovaných otázek v souladu s přílohou č. 3 k nařízení vlády 592/2006 Sb, ve znění pozdějších předpisů – 1 souhrnná vylosovaná otázka se skládá z 6 podotázek, uchazeč musí splnit všechny zkušební okruhy (viz Zkušební řád),
 • obhajoba předem zpracované písemné práce.

Písemná práce:

 • Uchazeč nejpozději 15 kalendářních dnů před stanoveným termínem zkoušky zašle administrátorce zkoušky vypracovanou písemnou práci k posouzení (poštou, e-mailem). Uchazeč si ze čtyř předložených témat vybere dle svého uvážení jedno téma a dle požadavků zadání (včetně požadavků na formální podobu dokumentu) vypracuje písemnou práci.
 • Držitel akreditace zajistí posouzení písemné práce podle § 7 odst. 2 dle nařízení vlády č. 592/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nejpozději 5 kalendářních dnů před stanoveným termínem zkoušky sdělí uchazeči, zda písemná práce byla či nebyla doporučena k obhajobě.
 • K obhajobě lze přistoupit pouze, byla-li písemná práce doporučena k obhajobě odborným hodnotitelem.
 • Uchazeč, který neodevzdá vypracovanou písemnou práci v požadovaném termínu, se nebude moci zkoušky zúčastnit.

PDF icon Otázky k ústní části zkoušky

PDF icon Otázky k písemné části zkoušky

PDF icon Soubor ústních otázek – fotografie

PDF icon Zkušební okruhy dle nař. vlády 592/2006 Sb.

PDF icon Témata a pokyny k vypracování písemné práce

G. ORGANIZACE ZKOUŠKY

PDF icon Zkušební řád

 • Zkouška probíhá v termínu, místě a čase uvedeném v pozvánce ke zkoušce.
 • Před zahájením zkoušky je uchazeč povinen prokázat svoji totožnost průkazem totožnosti a je povinen předložit originály dokladů o dosaženém vzdělání a praxi pro účely ověření shody se stejnopisy těchto dokladů, zaslaných současně s přihláškou ke zkoušce. Bez dokladu totožnosti a prokázání zákonných předpokladů odborné způsobilosti (vzdělání a praxe) nebude uchazeč připuštěn ke zkoušce.
 • Uchazeč, který držiteli akreditace nejpozději v den konání zkoušky před jejím zahájením neuhradí náklady spojené s provedením zkoušky, se zkoušky nemůže zúčastnit.
 • Zkouška probíhá dle „Časového harmonogramu zkoušky“.
 • Při neomluvené neúčasti a zrušení účasti méně než 5 kalendářních dnů před termínem konání zkoušky dochází k nevratnosti celé úhrady za provedení zkoušky.

Provozujeme a spoluvytváříme níže uvedené webové stránky

ADRESA

Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1 - Nové Město

GPS

N 50°5.08457', E 14°25.95365'
50°5'5.074"N, 14°25'57.219"E

KONTAKT

tel.: +420 221 015 811

EMAIL & WEB

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.vubp.cz

FaceBook - vubp.cz  

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookies. Podmínky užití.

  Potvrzuji přijetí cookies:
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk