PB 1/22 – Mechanizmy právní obrany zaměstnance v případě mobbingu, bossingu a staffingu

Různé formy násilí, šikany a diskriminace v pracovních vztazích jsou negativním jevem, který je spojen s psychosociálními riziky a vysokou mírou stresu na pracovišti. Šikana se na pracovišti může vyskytovat v různých podobách, ať už se jedná o mobbing, bossing či staffing, což jsou pojmy označující systematické agresivní jednání na pracovišti s cílem získat pocit převahy či výhod, namířené proti jednotlivci nebo skupině osob. Znakem jednotlivých druhů agresivního chování je pak jeho trvalost či opakovanost. S některou z forem šikany na pracovišti se setkává přibližně čtvrtina osob starších patnácti let.

Jana Ranglová – Kateřina Vančurová – Lenka Scheu

 

 Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 1/2022 Mechanizmy právní obrany zaměstnance v případě mobbingu, bossingu a staffingu

 

 

 

©2022 Tento výsledek byl finančně podpořen z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2018–2022 a je součástí výzkumného úkolu 03-S4-2021-VÚBP Mechanizmy potlačující mobbing, bossing a staffing ─ patologické pracovní vztahy ohrožující zdraví zaměstnanců, řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., ve spolupráci s Ústavem státu a práva AV ČR, v. v. i., v letech 2021–2022.