Policy Brief VÚBP 5/23 – Vliv cirkulární ekonomiky na pracovní prostředí s ohledem na BOZP

Oběhovým hospodářstvím neboli cirkulární ekonomikou se rozumí oběhový tok a účinné (opětovné) využívání zdrojů, materiálů a výrobků. Prodlužuje se životnost výrobků a materiálů a minimalizuje se množství odpadu. Výrobky a průmyslové postupy jsou navrhovány tak, aby zdroje byly i nadále používány a veškerý nevyhnutelný odpad nebo zbytky byly recyklovány nebo jinak využity.

BOZP a oběhové hospodářství

Aby bylo možné dosáhnout klimatické neutrality, stejně tak, aby bylo možné naplno uvést v život oběhové hospodářství, lze předpokládat, že bude muset dojít ke změnám jak v technologiích používaných na začátku a na konci životního cyklu produktů, tak ke změně toho, jaké produkty se budou na trhu objevovat. Zároveň bude potřeba, aby došlo ke změně myšlení lidí, se kterými bude životní cyklus takových produktů spojen.

 Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 5/2023 Vliv cirkulární ekonomiky na pracovní prostředí s ohledem na BOZP

Mgr. et Mgr. Josef Senčík a kol.


© 2023

Tento výsledek byl finančně podpořen z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2023–2027 a je součástí výzkumného úkolu 02-S4-2023-VUBP Vliv cirkulární ekonomiky na pracovní prostředí s ohledem na BOZP, řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., v letech 2023–2025.