Startuje kampaň pro zaměstnavatele CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA SPRÁVNÉ PŘIDĚLENÍ OOPP

Startuje kampaň pro zaměstnavatele CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA SPRÁVNÉ PŘIDĚLENÍ OOPP

Dnem 5. března 2024 byla v Česku zahájena kampaň pro zaměstnavatele pod názvem CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA SPRÁVNÉ PŘIDĚLENÍ OOPP. Jejím posláním je šířit informace pro zaměstnavatele k ochraně zdraví jejich zaměstnanců.

Osobní ochranný pracovní prostředek (OOPP) je prostředek určený k individuální/osobní ochraně osob. Má chránit před konkrétním rizikem a zabraňovat nebo snižovat působení nebezpečných a škodlivých faktorů práce a pracovního prostředí. OOPP nesmí ohrožovat zdraví pracovníků, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích.

V pracovněprávních vztazích přísluší OOPP zaměstnanci od zaměstnavatele bezplatně a jsou přidělovány podle jím vytvořeného seznamu rizik a konkrétních podmínek práce. V prostředí, v němž oděv nebo obuv podléhá při práci mimořádnému opotřebení či znečištění nebo plní ochrannou funkci, přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele jako OOPP také pracovní oděv nebo obuv.

Zaměstnavatel je povinen udržovat OOPP v použivatelném stavu a kontrolovat jejich používání.

Poskytování OOPP nesmí zaměstnavatel nahrazovat finančním plněním.

Nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, rozeznává tyto typy OOPP: prostředky k ochraně hlavy, sluchu, očí/zraku a obličeje, dýchacích orgánů, rukou a paží, nohou, prostředky k ochraně před uklouznutím, k ochraně pokožky, prostředky k ochraně těla nebo jeho částí a prostředky k další ochraně pokožky. Osobní ochranný pracovní prostředek musí

  • být po dobu používání účinný proti vyskytujícím se rizikům a jeho používání nesmí představovat další riziko,
  • odpovídat podmínkám na pracovišti,
  • být přizpůsobený fyzickým předpokladům zaměstnance/pracovníka a
  • respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnance/pracovníka.

Tisková zpráva

Osobní ochrana

Plakát 1 OSOBNÍ OCHRANA