8th International Conference on ENVIRONMENTAL ODOUR MONITORING & CONTROL

Účast na mezinárodní konferenci NOSE2022

Výzkumný tým pod vedením doc. Ing. et Ing. Karla Kloudy, CSc., Ph.D., MBA, prezentoval ve dnech 11.−14. září 2022 na 8th International Conference on ENVIRONMENTAL ODOUR MONITORING & CONTROL dosažené výsledky měření emisí nanočástic lokálními stacionárními zdroji tepla spalováním dřeva. Měření bylo provedeno na českém venkově v obci Jiřičky v katastrálním území Košetice, okres Pelhřimov, kraj Vysočina, a to na pěti různých místech venku a v jednom případě uvnitř domu.

Mapa - měření v obci Jiřičky

V časopise Chemical Engineering Transactions (CET) Italské asociace chemického inženýrství (AIDIC – Associazione Italiana di Ingegneria Chimica) byl vydán článek Emissions of nanoparticles from local stationary heat sources that burn wood in the Czech countryside (Marek NECHVÁTAL, Karel KLOUDA, Hana KUBÁTOVÁ, Petra ROUPCOVÁ).

 

Prezentace na konferenci NOSE2022 Prezentace na konferenci NOSE2022

Fotodokumentace z vystoupení zástupce VÚBP na mezinárodní konferenci NOSE2022

 

Časopis Chemical Engineering Transactions obsahuje články popisující nejnovější výsledky výzkumu v oblasti integrace procesů pro úsporu energie a snížení znečištění. Výzkumné úsilí prezentované v článcích se zaměřuje na několik klíčových oblastí. Patří mezi ně rekuperace tepla a energetická účinnost, zachycování a pohlcování CO2, udržitelné stavební materiály, solární vytápění a chlazení, čisté spalování, skladování vodíku, výroba čistých biopaliv, sklizeň a skladování čisté energie, čisté zemědělství, digitalizace pro integraci procesů, minimalizace odpadu, oběhové hospodářství, snižování množství plastového odpadu a nakládání s ním.

Copyright © 2022, AIDIC Servizi S.r.l.
ISBN 978-88-95608-93-8; ISSN 2283-9216

 

©2022 Tento výsledek byl finančně podpořen z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na léta 2018–2022 a je součástí výzkumného úkolu Měření a vyhodnocení pracovní atmosféry v provozech nanotechnologického průmyslu, řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., v roce 2022.