Archiv ukončených projektů

Název:Právní úprava agenturního zaměstnávání v komparaci s jinými státy Evropské unie a vysílání zaměstnanců dle § 43a zákoníku práce v kontextu BOZP
Číslo:V06-S4
Nadřazený projekt:
Řešitel:Mgr. Denisa Civínová
Poskytovatel:Ministerstvo práce a sociálních věcí
Spoluřešitel:Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:01/2019
Doba řešení do:12/2020
Příjemce:Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Zdroj:Institucionální podpora
Spolupříjemce:
Popis:Cílem výzkumného úkolu je vytvořit odbornou základnu pro potřebnou úpravu, doplnění, specifikaci právní úpravy agenturního zaměstnávání v rámci ČR. Stěžejními aktivitami bude komparace stávající právní úpravy agenturního zaměstnávání se stavem v jiných státech Evropské unie, v návaznosti pak zmapování a rozbor otázky vysílání zaměstnanců dle § 43a zákoníku práce, zastřeného zprostředkování zaměstnání a identifikace krizových míst pro obcházení stávajících právních předpisů. Nakonec bude vytvořen komplexní podkladový materiál v dané problematice pro potřeby rezortu MPSV.
Výsledky:
Výstup:

Vsouhrn_Právní úprava agenturního zaměstnávání v komparaci s jinými státy EU a vysílání zaměstnanců.pdf

W_Právní úprava agenturního zaměstnávání v komparaci s jinými státy Evropské unie a vysílání zaměstnanců.pdf

Jost - Dočasné přidělení v zajetí koncepčních problémů https://www.bozpinfo.cz/josra/docasne-prideleni-v-zajeti-koncepcnich-problemu

O - Policy Brief VÚBP, v. v. i. – 6/2020 Právní úprava agenturního zaměstnání v komparaci s jinými státy Evropské unie a vysílání zaměstnanců dle § 43a zákoníku práce v kontextu BOZP

Publikace

Agenturní zaměstnávání a dočasné přidělení zaměstnance podle § 43a zákoníku práce – česky

Angajarea prin intermediul agențiilor și detașarea temporară a unui angajat conform art. 43a din Codul Muncii – rumunsky

Agency Employment and Temporary Assignment according to Section 43a of Labour Code – anglicky

Намиране на работа чрез агенция и временно назначение на работник или служител в съответствие с § 43а от Кодекса на труда – bulharsky, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., 2020

Трудоустройство через агентство и временное предоставление работника в соответствии с § 43а Трудового кодекса – rusky, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., 2020